ARTIKKELI

Att ta en ål till fångst under fredningstid kan bli en dyr affär

Ålens fredning börjar. Det är förbjudet att fiska den akut hotade ålen under tiden 1.10–31.1.

Ålen (Anguilla anguilla) är en vandringsfisk som är klassificerad som akut hotad. Den förekommer både utmed våra kuster och i inlandet, men fortplantar sig i Sargassohavet i Atlanten. Det europeiska ålbeståndet har minskat kraftigt.

På EU-nivå har man stadgat att alla medlemsstater ska freda ålen från kommersiellt fiske till havs under minst tre månader. I Finland är ålen fredad under fyra månader och så att fredningen förutom kommersiellt fiske även omfattar fritidsfiske samt insjövatten. Ålen är alltså totalt fredad under tiden 1.10–31.1.

Ålens skyddsvärde är 3 510 euro

Att ta en akut hotad ål till fångst under fredningstid kan bli en dyr affär för fiskaren. För hotade fiskarter har det fastställts skyddsvärden som måste betalas utöver bötesstraffet, om man genom ett fiskebrott eller en förseelse har tagit till fångst en utrotningshotad fisk. Ålens skyddsvärde är 3 510 euro.

Om man av misstag fångar en ål under dess fredningstid, ska den genast släppas tillbaka i vattnet oavsett som den lever eller inte. Bestämmelserna om skyddsvärden tillämpas bara i det fallet att en fiskare i strid med lagen har behållit ålen som fångst.

Tilläggsuppgifter:

Fiskeribiolog Malin Lönnroth, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 040-596 0808

Centralförbundet för Fiskerihushållnings ålbroschyr

Fiskarnas fångstmått och fredningstider

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde skyddsvärden för hotade och försämrade fiskarter