Pensions- och utkomstskydd

Landsbygdsföretagarnas pensionsanstalt (LPA) ansvarar för de kommersiella fiskarnas pensionsskydd. En kommersiell fiskare måste enligt lag om pension för lantbruksföretagare höra till LFÖPL-pensionsförsäkring om hen har inkomster på minst 3 828,13 euro per år. Om arbetsinsatsen är mindre än detta, kan man ta en frivillig LFÖPL-pensionsförsäkring. Fisket måste vara kommersiellt, dvs. fiskaren betalar skatt. Utöver fiskearbetet medräknas i LFÖPL-försäkringen också hantering av fisken, tillverkning och reparation av fångstredskap samt förädling och marknadsföring av fångsten. Till försäkringen hör också fiskearbete som fiskaren utför i egenskap av delägare i en trål eller ett notlag samt fiske mot en andel i fångsten. De som är lagstadgat LFÖPL-försäkrade är även automatiskt försäkrade för olycksfall och yrkessjukdomar enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (OFLAL)

Du kan läsa mer om pensionsskydd på LPA:s sidor.

LFÖPL-försäkrade fiskare ses som företagare då lag om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas. En betydande andel av de personer som finns i NTM-centralens register över kommersiella fiskare är för tillfället inte LFÖPL-försäkrade. För deras del utgör det kommersiella fisket vanligtvis endast en del av deras årsinkomster och deras utkomstskydd bestäms utgående från deras huvudsyssla.  

Om de särskilda undantagsvillkoren inte uppfylls, har man rätt till arbetslöshetsdagpeng efter att företagsverksamheten varit avbruten i fyra månader. En LFÖPL-försäkrad kommersiell fiskare är berättigad till omedelbar arbetslöshetsdagpenning om hen

a) bevisligen lägger ner sin verksamhet, eller
b) bevisligen avbryter sin verksamhet och fyller något av undantagsvillkoren, i vilket fall inte fyra månaders gränsen tillämpas.

Av undantagsvillkoren är företagsverksamhetens säsongskaraktär det viktigaste. Säsonger som beror på väder, fiskereglering eller förekomst av fisk är ofta högst sex månader långa, och på så vis fyller företagsverksamheten till den delen kraven på säsongsbundenhet. Avbrott inom den egentliga fiskesäsongen som beror på bland annat väder räknas höra till företagarrisken.

Utkomstskyddet för en fiskeföretagare som fyller arbetsvillkoret utgörs av grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning beroende på om fiskaren hör till SYT företagarkassan. Genom att fylla arbetsvillkoret har fiskeföretagaren rätt till arbetsmarknadsstöd.