Fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan är ett dokument som ska trygga ett hållbart nyttjande och den biologiska mångfalden av områdets fiskresurser. Planen ska beakta de krav som ställs i lagstiftningen och de landsomfattande planerna för nyttjande- och vård (lag om fiske 35-36 §). I nyttjande- och vårdplanen främjar man bland annat fritidsfiskets och det kommersiella fiskets verksamhetsbetingelser.

Fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan ska vara färdig före utgången av 2021. Planen godkänns av NTM-centralen. Efter att planen godkänts är den i kraft högst 10 år, men det rekommenderas att planen utvärderas årligen i samband med stämman och uppdateras vid behov.

Naturresursinstitutet har utarbetat ett omfattande infopaket som stöd för uppgörandet av nyttjande- och vårdplaner. Vid uppgörandet av nyttjande- och vårdplanen kan man också ta hjälp av Naturresursinstitutets handbok för fiskevård.

Efter att nyttjande- och vårdplanen godkänts

Efter att nyttjande- och vårdplanen godkänts, ska nyttjandet och vården av fiskeriområdets fiskresurser ordnas i enlighet med den godkända planen. Fiskeriområdet och innehavarna av fiskerätt svarar för planens genomförande till den del genomförandet gäller dem. Myndigheterna ska i sin verksamhet beakta de allmänna riktlinjer för nyttjande och vård av fiskresurserna som anges i fiskeriområdets plan.