Search
Close this search box.

Märkning av fiskeredskap

Märkning av fiskeredskap är obligatorisk. Stående och fasta fångstredskap såsom nät, katsa, ryssja och långrev ska tydligt märkas ut. Syftet med märkningen är att förbättra vattentrafi­kens säkerhet och underlätta fiskeövervakningen.

förordningen om fiske indelas vattenområden i sådana som används för sjötrafik samt i övriga områden.

Märkning av fiskeredskap i områden med sjötrafik

Till områden där sjötrafik förekommer, räknas förutom farleder (läs mer om fiske på farleder längre ner på sidan) också andra områden där båtar i allmänhet rör sig. På områden som används för sjötrafik ska fiskeredskap märkas ut med flaggor, som fästs på en minst 1,2 meter hög stång. Flaggan ska vara kvadratisk och minst 20 cm hög och bred. Fiskeredskap som når närmare vattenytan än 1,5 meter ska på områden där sjötrafik förekommer märkas ut med en dubbel flagga. Flaggstängerna ska förses med en minst 2 centimeter hög reflex.

Märkning av fiskeredskap i övriga områden

I områden där sjötrafik i regel inte bedrivs, eller där det är uppenbart att redskapen inte stör sjötrafiken eller annat nyttjande av området, får redskap alternativt märkas ut med flöten. Flötena skall nå minst 15 cm över vattenytan. I stället för flöten kan man använda fyrkantiga eller triangelformade flaggor vars kortaste sida är minst 15 cm. Flaggorna skall vara fästa på en minst 40 cm hög stång. För en kräftbur räcker ett flöte som når minst 5 cm över vattenytan. Flötena får inte vara genomskinliga. Områden där dessa märkningar kan användas är till exempel små sjöar och träsk och avskilda vikar, samt i närheten av stränder, grund eller växtlighet.

Märkning av vinterfiskeredskap

När man fiskar från isen ska redskap märkas ut med en stång som har en höjd av minst 1,2 m från isens yta, och som inte är vit. På samma sätt ska vakar som huggits upp för fiske och som är större än 40 centimeter i diameter märkas ut. Stången ska också förses med en 2 cm hög reflex som är synlig från alla håll. Om redskapet, eller flera redskaps sammankopplade längd, är över 10 meter ska en stång användas i båda ändarna.

Kom ihåg namn och kontaktuppgifter!

Fångstredskapen ska förses med för- och efternamn, telefonnummer eller postadress och gärna också e-postadress till den som lagt ut dem. Kontaktuppgifterna ska fästas vid det flöte eller den flagg­stång som finns vid den yttersta ändan av fångstredskapet. Därtill ska man an­vända ett märke som anger fiskerätt (redskapsmärke) om detta krävs av vattenägaren. Kom ihåg att man utöver fiskevårdsavgiften alltid behöver fisketillstånd av vattenägaren för fiske med stående redskap!

I broschyren Märk dina redskap rätt kan du läsa mer om hur man märker ut redskap enligt kraven i lagen.

Fiske på farled

På farled får man inte fiska med stående redskap så att det försvårar användningen av farleden. På en farled får man således inte placera ut stående redskap eller tillhörande märken (vattenlagen 3 kapitel 3 §). Att fiska med rörliga redskap så som trål eller drag är tillåtet. Ett fartyg som fiskar på farled får ändå inte förhindra annan navigation på farleden.

Fångstredskap får placeras ut under farledens ramade djup, om redskapsutmärkningen kan placeras utanför farledsområdet. Det ramade djupet är ofta större än leddjupgåendet. Det ramade djupet framgår ur farledsbeslutet (kan fås från Trafikledsverket).

Märk dina redskap rätt broschyr

 

Märk dina redskap rätt!

En eller två flaggor? Hur ska kräftburar märkas ut? Ska redskapen förses med märke som anger fiskerätt? Svar på dina frågor hittar du i broschyren Märk dina redskap rätt.