Search
Close this search box.

Ekonomiförvaltning

Delägarlagets ekonomiförvaltning handlar om att balansera intäkterna och utgifterna för verksamheten. Delägarlaget är bokföringsskyldigt, men däremot är de flesta delägarlag inte revisionsskyldiga. Beskattningsmässigt klassificerar man delägarlagen som en samfälld förmån. Här nedan kan du läsa mer om delägarlagets ekonomiförvaltning. Det finns olika slag modelldokument som du kan ha nytta av, dem hittar du i högra balken på delägarlagssidan.

Delägarlagets intäkter

Delägarlaget kan få intäkter från det samfällda området på flera olika sätt. För de flesta delägarlag är olika slags överlåtelser av fiskerätt, inklusive försäljning av fisketillstånd, avgifter för redskapsenheter och uthyrning av fiskerätt den viktigaste inkomstkällan. Delägarlaget kan också samla in avgifter av delägarna eller sälja naturprodukter (grus, virke och dylikt) eller områden (tillandningar).

Delägarlaget kan också ansöka om olika stöd och projektfinansiering till exempel för restaureringar eller fiskevård.

Delägarlaget behöver i många situationer ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer), som beviljas av skattemyndigheten. Läs mer om FO-nummer.

Delägarlagets utgifter

Delägarlaget har utgifter för bland annat förvaltning, ordnandet av fisket, fiskeövervakning, fiskevård och övrig skötsel av samfälligheten samt för intressebevakning.

Delägarlagets budget är det redskap med vilket man planerar balansen mellan intäkter och utgifter.

Delägarlagets finanser och bokföring

Ett delägarlag är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen och ska följa bestämmelserna i bokföringslagen.

Delägarlagets revision/verksamhetsgranskning

Enligt revisionslagen är de flesta delägarlag inte revisionsskyldiga.

Verksamhetsgranskning på motsvarande sätt som tillämpas i föreningar och bostadsaktiebolag, kan vara ett lämpligt alternativ för ett delägarlag.

Delägarlagets beskattning

Beskattningsmässigt klassificerar man delägarlagen som en samfälld förmån, som beskattas som en skild skatteskyldig. Delägarlagens inkomst beskattas enligt samfundsskattebasen. Indelning i förvärvs- och kapitalinkomst görs inte, utan skatteprocenten är den samma för all inkomst.

Den andel av delägarlagets inkomst som delägaren får till exempel genom utdelning av överskott räknas inte som delägarens beskattningsbara inkomst.

Mer information om beskattning kan fås på Skatteförvaltningens hemsida Vero.fi eller genom att kontakta deras rådgivning. På Skatteförvaltningens hemsidor finns också anvisningen Beskattning av samfällda förmåner (uppdaterad 17.6.2022).