Vattenområdena i Finland kan delas in i tre grupper på basis av ägandeförhållandena: allmänna vatten, som tillhör staten, samfällda vatten som förvaltas av delägarlag och privata vatten. Ett samfällt vattenområde är ett vattenområde som hör till två eller flera fastigheter. Till delägarlaget hör de fastighetsägare som har andel i det samfällda vattnet. Delägarlaget har alltid rättshandlingsförmåga.

Man blir delägare i ett delägarlag då man får en fastighet i sin ägo som har andel i ett samfällt vatten. En fastighet kan ha andelar i flera olika samfälligheter. Andelar i samfälligheter framgår ur fastighetens registerutdrag som man får från Lantmäteriverket.

I Finland finns över 20 000 delägarlag. Ett delägarlag kan vara konstituerat, vilket betyder att man har antagit stadgar och håller regelbundna  möten, eller okonstituerat. Ett okonstituerat delägarlag kan kallas till stämmma av en delägare.

Fastställandet av ett delägarlags stadgar har, med undantag för Åland, koncentrerats till Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland. Ansökningen skickas endera i elektroniskt format eller per post. För behandlingen av ett stadgeärende uppbär Regionförvaltningsverket 125 euro.

Centralförbundet har modellstadgar för delägarlag, men observera att det är fråga om en modell som inte ska användas som sådan. Delägarlag uppmanas vara i kontakt med de regionala fiskarförbunden eller fiskerihushållningscentralen då stadgar ska uppgöras eller fönyas. 

Att främja delägarlagens verksamhet hör till Centralförbundet för Fiskerihushållnings och dess medlemsförbunds centrala uppgifter.

Delägarlagets representation i fiskeriområdet

Delägarlagen har rätt att delta i fiskeriområdets stämma om det samfällda vattenområdet är minst 50 hektar. Delägarlaget kan ge någon person fullmakt att använda rösträtten genom en fullmakt eller protokollutdrag. Ur fullmakten ska framgå den befullmäktigades namn och vattenområdets aktuella fastighetsregisternummer, med vars hjälp området hittas i fastighetsregistret.

I fiskeriområdet ger ett vattenområde under 500 hektar rätt till en röst, ett vattenområde på 500–1 000 hektar ger två röster och över 1 000 hektar ger tre röster. Även om mängden röster ökar med arealen, används rösten av en representant.

Uppdatera kontaktuppgifterna!

Delägarlagen har en lagstadgad skyldighet att lämna in aktuell kontaktinformation till styrelseordförande och viceordförande eller ombudsmannen och hans suppleant till både Lantmäteriverket och Regionalförvaltningsverket.

Lantmäteriverket har en nätsida för anmälningen

Till Regionförvaltningsverket kan du anmäla dina uppgifter per post eller e-post:
Västra- och Inre Finlands Regionförvaltningsverk , PB 200, 65101 Vasa
kirjaamo.lansi@avi.fi.

Vattenområdets ägare måste anmäla uppgifter i enlighet med lagen om fiske 84 § till fiskeriområdet.