Delägarlag

Vattenområdena i Finland kan delas in i tre grupper på basis av ägandeförhållandena: samfällda vatten som förvaltas av delägarlag, privata vatten och allmänna vatten som tillhör staten.

Att ett vatten är samfällt betyder att det tillhör två eller flera fastigheter gemensamt. Alla fastighetsägare som har andel i det samfällda vattnet hör till delägarlaget. Man blir alltså delägare i ett delägarlag då man får en fastighet i sin ägo som har andel i ett samfällt vatten. En fastighet kan ha andelar i flera olika samfälligheter. Andelar i samfälligheter framgår ur fastighetens registerutdrag som man får från Lantmäteriverket.

I Finland finns över 20 000 delägarlag. Ett delägarlag kan vara konstituerat, vilket betyder att man har antagit stadgar och håller regelbundna  möten, eller okonstituerat. I ett okonstituerat delägarlag kan stämmman samankallas av en delägare.

Fastställandet av ett delägarlags stadgar har, med undantag för Åland, koncentrerats till Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland. Ansökningen skickas endera i elektroniskt format eller per post. För behandlingen av ett stadgeärende uppbär Regionförvaltningsverket 125 euro.

I högra balken hittar du modellstadgar för delägarlag, men observera att det är fråga om en modell som inte ska användas som sådan. Delägarlag uppmanas vara i kontakt med oss på Centralförbundet eller de regionala fiskarförbunden/fiskerihushållningscentralerna då det blir aktuellt att uppgöra eller förnya stadgar.

Att främja delägarlagens verksamhet hör till Centralförbundet för Fiskerihushållnings och dess medlemsförbunds centrala uppgifter.

Delägarlaget och fiskeriområdet

Delägarlagen har rätt att delta i fiskeriområdets stämma om det samfällda vattenområdet är minst 50 hektar. Den person som använder delägarlagets rösträtt behöver en skriftlig fullmakt eller protokollutdrag, ur vilket det framgår personens namn och fastighetsbeteckningen för det område man representerar.

I fiskeriområdet ger ett vattenområde under 500 hektar rätt till en röst, ett vattenområde på 500–1 000 hektar ger två röster och över 1 000 hektar ger tre röster. Även om mängden röster ökar med arealen, används rösten av en representant.

Uppdatera delägarlagets kontaktuppgifter!

Delägarlagen har en lagstadgad skyldighet att lämna in aktuell kontaktinformation till styrelseordförande och viceordförande eller ombudsmannen och hans suppleant till både Lantmäteriverket och Regionalförvaltningsverket.

Lantmäteriverket har en nätsida för anmälningen. Regionförvaltningsverket har en blankett som du kan fylla i och skicka per e-post till kirjaamo.lansi@avi.fi

eller per post:
Västra- och Inre Finlands Regionförvaltningsverk 
PB 200
65101 Vasa

Vattenområdets ägare måste också anmäla sina uppgifter till fiskeriområdet.