Sammanslagning av delägarlag

Genom sammanslagning av delägarlag kan man få till stånd större enhetligare vattenområden. På det sättet uppnår man för det mesta bättre förutsättningar att förvalta egendomen. En fungerande enhet består ofta av tusentals hektar, gärna tiotusentals hektar.

Fördelar med sammanlagning

Ett stort delägarlag har bättre förutsättningar att vårda vattenområdet och fiskstammarna än ett mindre delägarlag. Förvaltningskostnaderna minskar proportionerligt och ur en större ägarskara är det lättare att hitta intresserade personer för förtroendeuppdrag.

Värdet på ett större enhetligt vattenområde är oftast större än summan av flera små. Fiskemöjligheterna utvidgas och blir mångsidigare. Det här inverkar på delägarfastigheternas värde.

Då fiskemöjligheterna blir bättre kan man få ett bättre pris för sina fisketillstånd.

Hur fungerar sammanslagning av delägarlag i praktiken?

Sammanslagning av delägarlag är en process med många faser som det är skäl att inleda med att informera alla delägare i god tid. Delägarna behöver information om bakgrunden till och fördelarna med projektet. Det lönar sig att fråga råd av fiskerirådgivningen i hur processen bäst genomförs.

När man vet att delägarna stöder sammanslagningen, är det dags att sammankalla stämman för att fatta beslut om sammanslagningen. Varje delägarlag som går med i sammanslagningen fattar skilt för sig beslut på sin stämma. Sammanslagning är ett beslut som kräver kvalificerad majoritet. Det här betyder, att beslutet ska understödas av minst 2/3 av rösterna och minst en 1/3 av delägarna som deltar i röstningen.

Efter att stämmobesluten vunnit laga kraft, gör delägarlagen sinsemellan ett avtal om sammanslagningen. Därefter kontaktar man Lantmäteriverket och ansöker om en sammanslagningsförrättning genom vilken det nya delägarlaget föds.