Search
Close this search box.

Ansvarsfull vattenägare

Ett vattenområde har alltid en ägare. En ansvarsfull vattenägare förvaltar och vårdar sina vatten väl. Största delen av vattnen i Finland är samägda och förvaltas av delägarlag. Samfällda vatten ägs av dem, som enligt fastighetsregisterutdraget har del i ett namngivet vattenområde. Det finns över en miljon vattenägare i Finland.

Förvalta vattenegendomen

Att sköta om sin fastighet och se till att värdet bibehålls är självklart för de flesta som äger en tomt eller skog. Man borde förhålla sig på samma sätt till vattenägande. Ett välskött vatten ger både nytta och nöje till sin ägare.

Att ordna fisket och fiskevård är ägarens skyldighet redan via lagen. Ett ansvarsfullt vattenägande är även belönande. Välskötta fiskbestånd ger fångster åt såväl delägarna som åt utomstående fisketillståndsköpare. Försäljningen av fisketillstånd ger inkomster åt delägarlaget som kan användas till fiskevård.

Bevaka delägarlagets intressen

Vattenområdena utsätts för många slags användningstryck. Ibland blir vissa byggnadsprojekt aktuella, som ägaren inte har fullmakt att besluta om, utan projektet beviljas via myndighetstillstånd rätt att använda vattenområdet. Ägaren är ändå part i ärendet och har rätt att påverka innehållet i myndigheternas beslut. Om vattenområdet löses in eller en utomstående får rätt till användning av området, har delägarlaget rätt till ersättning.

Delägarlaget måste vara aktivt för att se till att dessa rättigheter respekteras. Aktivitet behövs förutom i miljötillståndsprocesser, också om kommunen planlägger stränderna eller om det till exempel ska läggas ut elkablar, vattenledningar och dylikt på vattenområdet.

 

I broschyren Ansvarsfullt vattenägande hittar du mer information om vattenägande och tips gällande ansvarsfullhet!