Delägarens ställning

Delägarens viktigaste rättighet är att delta i delägarlagets beslutsfattande. Delägaren har rätt att delta i delägarlagets stämma och att använda sin rösträtt på stämman. Delägaren kan också begära rättelse av beslut eller begära ändring eller upphävande av beslut vid tingsrätten.

Delägaren har rätt att bekanta sig med delägarlagets bokföring och andra handlingar som rör delägarlagets verksamhet, så som protokoll från stämman.

Delägaren har rätt att nyttja det samfällda området på ett sådant sätt, att användandet inte hindrar andra delägare att på motsvarande sätt nyttja området. Om ett rättvist nyttjande av området kräver det, måste delägarlaget bestämma om områdets nyttjande på sin stämma. Man fördelar rättigheterna till nyttjande i förhållande till delägarnas andelar i samfälligheten.

Är du ny i delägarlaget?

Delägarlaget är en viktig förbindelselänk mellan dem som bor kring samma sjö eller större vattenområde, både fast bosatta och sommargäster. Ett välfungerande delägarlag sköter om vattnen och fiskbestånden och samlar dem som är intresserade av sin närmiljö.

Vill du föra fram dina förslag om hur vattnen borde skötas och fisket ordnas? Vill du påverka hur man kan förbättra vattenkvaliteten? Ta kontakt med ditt eget delägarlag, ta initiativ och ge förslag. Delta i stämmorna, var med och diskutera och fatta beslut.

Information om ditt eget delägarlag och dess verksamhet får du av delägarlagets ordförande och styrelse. Du kan också kontakta ditt regionala fiskarförbund, fiskerihushållningscentral eller Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Delägarlagets handbok

 

Delägarlagets handbok
Lär dig sköta delägarlagets förvaltning och beslutsfattande på rätt sätt. Ta delägarlagets handbok till hjälp!