Search
Close this search box.

Dataskyddsbeskrivning 

Dataskyddsbeskrivning Centralförbundet för Fiskerishuhållning och Kapa Ab kundregister

Att skydda dina uppgifter och din sekretess är viktigt för oss. Vi samlar in bara sådan information som vi behöver för att sända dig dina beställningar och för att sköta våra kundrelationer. I den här beskrivningen berättar vi närmare om hur vi hanterar och använder personuppgifter.

Registrets innehåll och ändamål  

I vårt kundregister antecknar vi följande uppgifter om dem som har beställt varor av oss:
– Namn
– Adress
– E-post
– Telefonnummer om kunden önskar kontakt via telefon
– De beställda varorna eller tjänsterna

Kundregistrets informationskälla är den information kunden själv anmäler. Vi använder uppgifterna i registret enbart för att försända beställningar och för att vid behov ta kontakt med kunden i ärenden som angår beställningen. Med kundens samtycke kan vi skicka ut kundenkäter eller produktnyheter.

Överförande av uppgifter

Vi överlåter som huvudregel inte personuppgifter till utomstående. Tidningsprenumeranters postadress överförs till tryckeriet för postning av tidningarna. Vi överför inte uppgifter till länder utanför EU.

Registeransvarig och kontaktuppgifter 

Som registeransvarig fungerar Centralförbundet för Fiskerihushållning och kundregistrets kontaktperson är Heidi Moisio. Våra kontaktuppgifter är:
Namn: Centralförbundet för Fiskerihushållning rf
FO-nummer: 0202139-0
Postadress: Malms handelsväg 26, 00700 Helsingfors
E-post: kalastus@ahven.net
Telefon: (09) 6844 590

Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt att få tillgång till de uppgifter vi har antecknat om dig. Om du upptäcker felaktigheter i dina uppgifter korrigerar vi dessa så snart som möjligt då du har upplyst oss om felet.

Om de uppgifter vi har antecknat om dig baserar sig på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke. Om du ber om radering av dina uppgifter ur våra system, fullgör vi detta förutsatt att vi inte enligt gällande avtal eller lagstiftning är förpliktade att spara dina uppgifter för en viss tid.

Som registrerad har du rätt att anmäla lagstridig hantering av personuppgifter till den övervakande myndigheten som i Finland är dataskyddsombudet.

Vi utför inte automatiserat individuellt beslutsfattande (profilering).

Tidsgräns för sparande av uppgifter och dataskydd 

Uppgifterna i kundregistret sparas till slutet av det kalenderår som följer efter det då den senaste beställningen har skickats till kunden. Efter den här tiden kan begränsade uppgifter om kunder kvarstå i bokföringsdokument, vilka sparas i enlighet med gällande bokföringslag. Uppgifterna i kundregistret skyddas med ändamålsenligt begränsade användarrättigheter, lösenord, virusskydd och brandvägg. Utrymmena där dataservrarna förvaras är låsta och bevakade. Personalen har fått fortbildning i ärenden gällande dataskydd. Ifall vi skulle råka ut för en säkerhetsincident som innebär risk för röjande av personuppgifter, kommer vi att anmäla om incidenten till de kunder det gäller och till den övervakande myndigheten i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.