Search
Close this search box.

Minskning av yttre belastning

I restaurerings- och vårdprojekt är det ofta nödvändigt att analysera och minska på den yttre belastningen som består av näringsämnen och suspenderade partiklar från avrinningsområdet. Det är i synnerhet viktigt att fästa uppmärksamhet vid den yttre belastningen då man vill säkerställa sig om att restaureringsåtgärderna får en permanent effekt. Man kan minska på både punktbelastningen och den diffusa belastningen genom att bygga markbäddar, våtmarker och skyddszoner som samlar upp både näringsämnen och suspenderat material. Belastning från glesbygdens bebyggelse och stugor kan minskas genom saklig avloppsvattenrening.

För att definiera avrinningsområdet kan man använda sig av Finlands miljöcentrals VALUE-redskap.