Search
Close this search box.

Beslutsfattande

Det är delägarlagets uppgift är att fatta beslut om samfällighetens förvaltning och skötsel. På ett samfällt vattenområde bestämmer man förutom om fisket också om sådan jakt som sker på vattenområdet.

Organ i det konstituerade delägarlaget är stämman och styrelsen. I stället för eller förutom en styrelse kan man ha en ombudsman. Stämman är delägarlagets högsta beslutsfattande organ och fattar beslut i alla ärenden av större betydelse för samfälligheten.

Styrelsen är det förberedande och verkställande organet. Till dess uppgifter hör bland annat att förbereda verksamhetsplan och -berättelse samt budget att godkännas på stämman. Styrelsen representerar delägarlaget vid domstolar och andra myndigheter. Styrelsen kan i delägarlagets stadgar även ha getts andra uppgifter av mindre betydelse.

Delägarlagets stadgar

Ett konstituerat delägarlag följer i sin verksamhet sina egna stadgar. Stadgarna har godkänts av stämman och fastställts av Regionförvaltningsverket.  Lagen om samfälligheter styr delägarlagets verksamhet.

Om delägarlaget tidigare har konstituerat sig som ett fiskelag, fyller dess stadgar inte till alla delar den aktuella lagstiftningens krav. Då måste man tillämpa bestämmelserna i lagen om samfälligheter på punkter där stadgarna skiljer sig från lagen. Det är skäl för delägarlaget att förnya sina stadgar så att de motsvarar lagen om samfälligheter. Du hittar modellstadgar i högra balken på sidan delägarlag. Observera att det är fråga om en modell som inte ska användas som sådan. Delägarlag uppmanas vara i kontakt med oss på Centralförbundet eller de regionala fiskarförbunden/fiskerihushållningscentralerna då det blir aktuellt att uppgöra eller förnya stadgar.

Okonstituerade delägarlag

Ett delägarlag kan fungera också som okonstituerat delägarlag utan fastställda stadgar. Beslutanderätten utövas då av delägarlagets stämma. Också som okonstituerat har delägarlaget rättshandlingsförmåga och kan få rättigheter och ingå förbindelser i sitt namn.

Angående kallelser till stämma och övriga procedurer vid stämman tillämpar man reglerna i lagen om samfälligheter. Ett delägarlag kan konstituera sig genom att sammankalla stämman, där man godkänner stadgar för delägarlaget.

Sammankallande av delägarstämman

Stämman sammankallas av styrelsen. Ett okonstituerat delägarlag sammankallas av en delägare.

I kallelsen måste nämnas alla ärenden som ska behandlas på stämman. På stämman röstar man enligt andelstal, eller om man enhälligt så bestämmer, så att var och en har en röst.

Ärenden av särskilt stor betydelse måste godkännas med kvalificerad majoritet, alltså så att minst två tredjedelar av de givna rösterna och minst en tredjedel av de röstande delägarnas antal stöder beslutet. Sådana beslut är bland annat försäljning eller långvarig utarrendering av samfällighetens mark- eller vattenområden, tagande av skuld eller uppbärande av avgifter.