Fiskeriområden

Finlands fiskeriområden

Fiskeriområdena inledde sin verksamhet år 2019. Det finns sammanlagt 118 fiskeriområden i Finland. Fiskeriområdena har formats av tillräckligt stora fiskeriekonomiskt sammanhängande områden. Då NTM-centralerna fastställde gränserna beaktade man både ordnandet av fisket och vandringsfiskarnas livscykel.

Fiskeriområdets verksamhet övervakas av den NTM-central på vars område största delen av området ligger. Fiskeriområdet måste meddela styrelseordförandes, vice ordförandes samt verksamhetsledarens namn och kontaktuppgifter till NTM-centralen.

Fiskeriområdets uppgifter

Fiskeriområdet är ett samarbetsorgan och både beskrivning och uppgifter finns närmare definierade i lagen om fiske. En av fiskeriområdets viktigaste uppgifter är att göra upp en nyttjande- och vårdplan. Nyttjande- och vårdplanerna skulle lämnas in till NTM-centralen före utgången av 2021 och de gås nu igenom av fiskerisamarbetsgrupper och är på hörande före de godkänns av NTM-centralen. Nyttjande- och vårdplanen styr fiskeriområdets verksamhet och planen ska bland annat innehålla linjedragningar för ordnandet av fisket och fiskevården. NTM-centralen övervakar att planen verkställs.

Nyttjandet och vården av fiskeriområdets fiskresurser ska ordnas i enlighet med den godkända nyttjande- och vårdplanen. Fiskeriområdet och innehavarna av fiskerätt svarar för planens genomförande till den del genomförandet gäller dem. Myndigheterna ska i sin verksamhet beakta de allmänna riktlinjer för nyttjande och vård av fiskresurserna som anges i fiskeriområdets plan.

Övriga uppgifter som fiskeriområdet har är att bevaka sina medlemmars intressen, ordna med fiskeövervakning, samla in information om vård- och skötselåtgärder samt betala ut ägarersättningar åt vattenägarna.

Fiskeriområdets medlemmar

Fiskeriområdena är offentligrättsliga föreningar som har till syfte att utveckla fiskerihushållningen inom det egna området och främja samverkan mellan medlemmarna för ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskresurserna.

Medlemmar i ett fiskeriområde är innehavarna av fiskerätt inom området (delägarlag, privata vattenägare eller andra innehavare av fiskerätt) samt de landsomfattande organisationerna inom fiskeribranschen. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer en förteckning över de landsomfattande organisationerna inom fiskeribranschen för fem år i sänder.

Fiskeriområdets förvaltning

Fiskeriområdets beslutanderätt utövas av fiskeriområdets stämma. Delägarlag och privata vattenägare som besitter tillräckligt stora vattenarealer samt landsomfattande organisationer inom fiskeribranschen har rätt att skicka representant till stämman. Man kan också kalla experter med yttranderätt till stämman. Registrerade regionala miljö- och naturskyddsorganisationer samt i Samernas hembygdsområde Sametinget har rätt till en företrädare som har närvaro- och yttranderätt vid stämman men inte rösträtt.

Till stämmans uppgifter hör bland annat att välja en styrelse, besluta om stadgarna och nyttjande- och vårdplanen.

Till styrelsen hör bland annat att bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman och verkställa beslut, se till att det ordnas fiskeövervakning och att nyttjande- och vårdplanen verkställs. Styrelsen utser också verksamhetsledaren. Styrelsen kan flytta över sina uppgifter på verksamhetsledaren, förutom punkten om att utse och avskeda verksamhetsledaren.

Verksamhetsledaren sköter fiskeriområdets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer. Verksamhetsledaren har rätt att teckna fiskeriområdets namn.

Fiskeriområdets finansiering

Fiskeriområdenas verksamhet finansieras via verksamhetsbidrag och projektbaserade främjandemedel ur fiskevårdsavgiftsmedlen. I enlighet med lagen om fiske får fiskeriområdet även finansiering via ägarersättningar som tillfaller området samt medel som flyttas över enligt avtal med vattenägarna.

Kalpa-verktyget

Fiskeriområdenas verksamhetsledare får via datasystemet Kalpa tillgång till fastighetsuppgifter och hjälpmedel för nyttjande- och vårdplaneringen. Anvisningar på finska och blankett för ansökan om användarlösen finns på vår finska nätsida.