Fiskeövervakning

Fiskeövervakning är en viktig del av fiskevården. Genom fiskeövervakning ser man till att att de som fiskar har köpt de fisketillstånd som behövs och att lagar och bestämmelser om fisket följs.

Fiskeövervakning utförs förutom av fiskeövervakare, också av polisen, gränsbevakningen, Forststyrelsen, NTM-centralen och tullen. Fiskeövervakarna har avlagt ett fiskeövervakarprov och har ofta även gått en fiskeövervakningskurs. Vanligtvis är det fiskeriområdena och delägarlagen som befullmäktigar fiskeövervakarna att övervaka på deras vatten.

Fiskeövervakning ute i fält

Fiskeövervakaren känns igen på det mörkblåa tygmärket med den vita texten ”Kalastuksenvalvoja- Fiskeövervakare”. Fiskeövervakaren ska också kunna visa upp ett bildförsett fiskeövervakarkort utfärdat av NTM-centralen samt fullmakt av den vattenägare eller det fiskeriområde vars vatten hen övervakar.

Enligt lagen om fiske måste fiskaren på fiskeövervakarens eller myndighetens begäran kunna uppvisa bevis över betald fiskevårdsavgift och andra fisketillstånd om sådana behövs. Fiskaren ska också kunna bestyrka sin identitet. Om fisket sker från båt i rörelse, måste fiskaren stanna för fiskeövervakarens stoppmärke.

Kom alltså ihåg att ha med dig kvitto på fiskevårdsavgiften samt eventuella andra fisketillstånd när du fiskar. Om fiskerätten baserar sig på ålder, ska åldern kunna styrkas med identitetsbevis.

För en mindre förseelse kan fiskeövervakaren ge en anmärkning. I fråga om större förseelser skickas ärendet vidare till polisen som utfärdar böter eller för ärendet vidare till åklagaren.

Fiskeövervakningens uppgifter

Fiskeövervakaren övervakar att lagar och bestämmelser om fiske efterföljs. Övervakningen gäller till exempel fångstmått, fredningstider och fredningsområden samt regler kring hurdana fiskeredskap som får användas. Fiskeövervakaren kontrollerar också att fiskaren har betalat fiskevårdsavgiften och har andra behövliga fisketillstånd i skick.

Hur blir man fiskeövervakare?