Search
Close this search box.

Vattendragsrestaureringar

Uppdämningen av vattendrag och rensningen av dem för diverse ändamål har ändrat på åar och älvars hydrologi och försvagat vattenkvaliteten och levnadsförhållandena för djur- och växtlivet. Genom restaureringar strävar man efter att minska på eller korrigera de effekter mänsklig aktivitet har haft.

Av våra åar och älvar är 35 % i mycket dåligt skick enligt klassificeringen av Finlands ytvatten. Tillståndet försvagas av att vattendragen är utbyggda och av näringsbelastningen. Det finns kvar väldigt få vattendrag i naturligt tillstånd, de flesta är uppdämda eller har modifierats för att torka upp jord- och skogsbruksmarker.  

Målsättningen med restaureringar är att nå en god ekologisk status och främja vandringsfiskars naturliga fortplantning. Man har gjort restaureringar bland annat som en del av ålägganden, som fiskeriekonomiska restaureringar eller som delar av olika projekt och program. Bäckrestaureringar har gjorts av allmännyttiga föreningar, delägarlag och vattenägare som frivilligarbete.

Vattendragsrestaureringar måste planeras noggrant. Enskilda åtgärder räcker ofta inte till och det behövs en ordentlig plan. Därtill krävs tillstånd av mark- och vattenägare. Då man planerar restaureringar ska man inledningsvis vara i kontakt med områdets fiskeriområde, delägarlag och kommunens miljömyndighet.

Små restaureringar kan genomföras genom frivilligarbete med att i en liten å eller älv för hand exempelvis skapa lämpliga lekområden för öringar. Då man restaurerar större vattendrag lönar det sig att genomföra restaureringen maskinellt. Den maskinella restaureringen kan kompletteras med frivilligarbete.

Efter restaureringen kan vattnentillståndet tillfälligt bli sämre, så det är viktigt att man följer upp åtgärderna. Med uppföljningen får man information om hur restaureringen lyckats. Uppföljningen kan med tanke på fiskbestånden bland annat genomföras som elprovfisken.  

Arbetsgruppen för vattendragsrestaureringar

Centralförbundet för Fiskerihushållning grundade 2018 tillsammans med sina regionala medlemsförbund en arbetsgrupp för vattendragsrestaureringar. Arbetsgruppen jobbar för att trygga vandringsfiskarnas naturliga fortplantning och främjar verksamhet i enlighet med den nuvarande lagen om fiske och Jord- och skogsbruksministeriets olika strategier. Arbetsgruppen samlar medlemsförbundens expertis i fråga om både planering och genomförande av restaureringar.