Search
Close this search box.

Kommersiellt fiske

Fiske har varit en viktig del av finländarnas uppehälle så länge vi bott här vid våra fiskrika ständer. Dagens kommersiella fiske, det vill säga yrkesfiske, är mångsidigt och fisken har god efterfrågan i handeln.  

Mätt i fångstkvoter är Finland Östersjöns största fiskenation. Kvoterade fiskarter är strömming, vassbuk, torsk, lax och rödspätta. Av dessa har strömmingen de största kvoterna. Kvoterna bestäms för ett år i taget och hur kvoterna fylls följs upp genom fångstuppföljning. Genom att använda kvoter i fisket förhindrar man överfiske.

Strömmingens andel av det kommersiella fisket till havs är svindlande 90 %. 

Av icke-kvoterade fiskarter är sik, gös och abborre viktiga fångstarter inom kustfisket. Även för dessa gör fiskarna fångstrapporter, med vars hjälp man kan följa upp hur fiskbestånden utvecklas. Naturresursinstitutet upprätthåller fångststatistik.

Insjöarnas viktigaste fångstfisk både till antal och värde är siklöjan. Under de senaste femton åren har siklöjsfångsterna varierat mellan 2,4 – 2,8 miljoner kilo per år. Andra viktiga insjöfiskarter är gös, abborre och sik. I synnerhet gösfångsterna har ökat under senaste år. Även signal- och flodkräfta fiskas kommersiellt. Insjöfiskets fångststatistik hittar du på Naturresursistitutets sidor.

Strömming fiskas främst med trål ute på öppet hav. I kustfisket används främst nät och ryssjor. I insjöarna fiskar man siklöja med trål och under vintern med not. Kräftor fiskas med mjärdar.

Endast kommersiella fiskare får sälja sin fångst

Kommersiella fiskare delas på basis av intäkterna från fisket in i två grupper. År 2022 fanns det 700 yrkesfiskare med fiske som huvudsyssla. Av dem fiskade 400 längs kusten eller ute till havs och 300 på insjöarna. Det finns cirka 3 000 fiskare med fiske som bisyssla, varav 1 700 fiskar längs kusten eller ute till havs och 1 300 fiskar på insjöarna. Det finns flest yrkesfiskare i Egentliga Finland och i Österbotten.

Endast kommersiella fiskare får sälja sina fångster. För att kunna fungera som en kommersiell fiskare måste fiskaren vara registrerad i registret över kommersiella fiskare. Registret upprätthålls av NTM-centralen.

Det kommersiella fiskets utmaningar är skadedjur och åldrande fiskare

Efterfrågan på fisk är stort i Finland och fiskarna får ett gott pris för sina fiskar. För tillfället skulle det gå åt mer fisk än vad fiskarna klarar av att fiska.

Antalet fiskare har minskat på 2000-talet som en följd av att fiskarena åldras. Att locka nya fiskare till branschen är utmanande, bland annat för att skadedjuren säl och skarv förorsakar problem för fisket. Lösningar på säl- och skarvproblemen har bland annat sökts i ett samarbetsprojekt mellan fiskare och forskare.