Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kantelu oikeuskanslerin virastolle merimetson rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen tarvittavien lupien pitkistä käsittelyajoista

Skarvkoloni

Kevään kuluessa monen kalatalousalueen, kalastajien yhdistyksen ja kalastusseuran kärsivällisyys on loppunut ja mitta täyttynyt Pohjanmaalla ja Turun seudulla, koska Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kyvyttömyys tehdä päätöksiä liittyen merimetson rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen on aiheuttanut lupien käsittelyaikojen venymisen kohtuuttoman pitkiksi. Viime aikoina merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi tehtyjen poikkeuslupahakemusten käsittely on tyypillisesti kestänyt 8–10 kuukautta. Osalla hakemuksia toteutunut käsittelyaika on kuitenkin ollut jopa edellä mainittua huomattavasti pitempi

Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa ymmärtää, että odotettavissa oleva käsittelyaika poikkeamiseen tarvittavien lupien osalta olisi noin kolme kuukautta. Kantelussa kiinnitetään huomiota mm. erään hakemuksen käsittelyn viivästymiseen, joka jätettiin jo toukokuussa 2016 ja johon saatiin ensimmäinen päätös heinäkuussa 2017. Tästä päätöksestä hakija valitti Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi asiasta oman päätöksensä helmikuussa 2020. Hallinto-oikeus palautti päätöksellänsä asian uudelleen käsiteltäväksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Asian käsittely on, tähän mennessä, kestänyt runsaat viisi vuotta, josta ajasta asia on ollut vireillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa yli kaksi vuotta. Lupaviranomainen ei ole kyennyt toistaiseksi ratkaisemaan asiaa ja antamaan päätöstänsä.

Poikkeuslupien hidas lupakäsittely mahdollistaa merimetson aiheuttamien vahinkojen ja haittojen kärjistymisen ja pahenemisen. Tanskassa samankaltaisten lupa-asioiden käsittely ja lupaharkinta kyetään tekemään alle viikossa. Ruotsissakin samankaltaisen asian käsittelyyn kuluu tyypillisesti vain parista viikosta kolmeen kuukauteen.

Vuonna 2017 tehtiin samankaltainen kantelu oikeuskanslerin virastoon poikkeusluvan pitkästä käsittelyajasta. Apulaisoikeuskansleri totesi tällöin ratkaisussaan, että käsittelyaika kantelussa esitetyssä yksittäisessä tapauksessa oli ollut kohtuuttoman pitkä. Tämän tuloksena ympäristöministeriötä kehotettiin varmistamaan vastuullisen ELY-keskuksen henkilöresurssien riittävyys, jotta lupaviranomainen kykenee poikkeusluparatkaisujen tekemiseen nopeasti kohtuullisessa ajassa. Tästä huolimatta, luvanhakijan näkökulmasta katsottuna, ei poikkeuslupakäsittely ole muuttunut tehokkaammaksi tai nopeutunut. Vaan pikemminkin se on hidastunut ja nykytilanteessa se vaarantaa hakijan oikeusturvan eikä täytä periaatetta, joka mahdollistaa jokaiselle saada asiansa käsiteltyä viivytyksettä hakemusasioissa.

Kantelun ovat allekirjoittaneet: Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue, Kristiinankaupungin -Isojoen kalatalousalue, Merenkurkun kalatalousalue, Paraisten-Nauvon kalatalousalue, Oravaisten kalastusseura, Intresseföreningen för en levande skärgård, Turunmaan kalastajaliitto, Pohjanmaan kalastajaliitto, Österbottens svenska producentförbund.

Lisätietoja antaa:

Markus Norrback, asiamies
Puheenjohtaja, Pohjanmaan Kalastajaliitto
puh. 050-5736645, markus.norrback@malax.fi

Kuva: Ari Isosalo