Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskerirådgivning i 130 år – Ålands Fiskare

Fiskerirådgivning i 130 år, Ålands Fiskare

För att fira fiskerirådgivningen och Centralförbundet för Fiskerihushållning 130 år presenterar vi under år 2021 alla våra medlemsförbund på vår hemsida och i våra sociala media kanaler. Idag står Ålands Fiskare i turen.

På Ålands Fiskare jobbar Linda Sundström som projektansvarig, Sundström sköter den dagliga verksamhet samt projekt som drivs av föreningen.

På Åland har vi inga fiskeriområden. Vattnen runt om Åland består dels av privata vatten som ägs av enskilda personer och företag samt av samfällda vatten som är gemensamma för en hel by eller en grupp delägare som tillsammans bildar ett fiskelag. Dessutom finns det allmänna landskapsvattnen. De sträcker sig utanför byarågång till 12 sjömil. Därtill har landskapets enskilda vattenområden. Alla som är bosatta i Norden har rätt till husbehovsfiske på allmänna vatten medan på de privata, samfällda och landskapsägda vattnen förvaltar ägaren/ägarna bland annat fiskerätten själva.

Ålands Fiskare arbetar med frågor kopplade till yrkesmässigt fiske och har projektverksamhet över hela Åland. Förbundets medlemmar består av yrkes- och binäringsfiskare samt understödande medlemmar.
Viktigt inom Ålands Fiskarförbunds verksamhetsområde är att Åland är en egen fiskerination med egen fiskerilagstiftning. Fiskarförbundet samverkar tillsammans med den åländska landskapsregeringen i fiskeriförvaltningen av både det EU- gemensamma fisket och det lokala kustfisket.

År 2021 kommer Ålands fiskare att satsa speciellt på åtgärder för att öka avskjutningen av problemsälar för yrkesfisket och med framtagandet av det nya strukturprogrammet för den åländska fiskerinäringen.

Historiskt sett har strömmingsfisket varit det viktigaste fisket på Åland, men även det kustnära fisket efter arter såsom gädda, abborre och sik har varit betydelsefullt. I modernare historia har laxen varit en viktig art för yrkesfisket, där Åland själv stod för nästan ¼ del av de finska fångsterna under en tid. Fram tills torskfiskeförbudet för 2 år sedan hade vi ett lönsamt fiske efter torsk i Ålands hav som vi såg fram emot att fortsätta utveckla. Där bedrivs nu ett mindre forskningsfiske istället, men Åland fångar i princip all torsk som fångas i Finland.

Vårt område är intressant för att Åland har en stor och mosaikartad skärgård som består av 6 500 öar.
Om 10 år kommer fiskerihushållningen inom vårt område förhoppningsvis ha en förbättrad situation för verksamma yrkesfiskare med lokalt kustnära fiske och ökad försäljning av fisk på den lokala närmarknaden samt möjligheter för nya fiskare att kunna börja i branschen.

Bästa fiskehistorien från Åland är att Finlands största torsk är fångad på Åland, år 2016 i Lemland. Den vägde 26,09 kilo.

Du kan följa med vad som är på gång i Ålands Fiskare via föreningens Facebook-sida.