ARTIKKELI

Fiske som hobby beaktas i fiskeriområdenas kommande nyttjande- och vårdplaner

Vapakalastaja ja virveli

Jord- och skogsbruksministeriet gav tidigare i veckan ut en ny utvecklingsstrategi för fritidsfiskerihushållningen. De 118 fiskeriområden som grundades i början av 2019 kommer under nästa år att göra upp nyttjande- och vårdplaner, i vilka man kommer att beakta den nya strategin.

Fiskeriområdena ska göra upp nyttjande- och vårdplaner före utgången av 2020. Planerna ska trygga en hållbar avkastning och ett hållbart nyttjande av fiskresurser samt den biologiska mångfalden. Nyttjande- och vårdplanerna ska beakta de krav som ställs i lagstiftningen och landsomfattande vårdplaner. Till det som bör beaktas hör också goda fiskemöjligheter, livskraftiga fiskbestånd och bättre förutsättningar för fisketurismnäringen, som alla nämns i den nya utvecklingsstrategin för fritidsfiskerihushållningen, samt ett tillräckligt kunskapsunderlag för att få till stånd ovannämnda saker.

– De nya fiskeriområdena är i grund och botten vattenägarsammanslutningar. En stor del av vattenägarna är också fritidsfiskare, så den nya utvecklingsstrategin för fritidsfiskerihushållningen berör på många sätt också vattenägarna, säger verksamhetsledare Vesa Karttunen från Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Centralförbundet för Fiskerihushållning har under det gångna året fortbildat fiskeriområdenas verksamhetsledare samt ordnat fortbildningar för fiskeriområdesaktiva samt vattenägare. Under hösten och den kommande vintern kommer tyngdpunkten för fortbildningen och förbundets kommunikation allt mer att flyttas på genomförandet av nyttjande- och vårdplanerna.

Nyttjande- och vårdplanerna godkänns av NTM-centralen. Efter att en plan godkänts är den i kraft max 10 år, men den kan justeras årligen. Med planen främjar man förutom fritidsfisket även det kommersiella fiskets verksamhetsförutsättningar.

Tilläggsuppgifter
verksamhetsledare Vesa Karttunen
050 3850 875