Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Regionförvaltningsverkets linjedragning angående kopplingen mellan bokföringslagen och lagen om samfälligheter

Centralförbundet för Fiskerihushållning har under våren diskuterat med Regionförvaltningsverket om hur man ska tolka kopplingen mellan stadgarna i bokföringslagen och lagen om samfälligheter. Då bokföringslagen reviderades 2015, reviderades inte lagen om samfälligheter, så det finns oklarheter i bland annat delägarlagens bokföringsskyldighet och tillåten längd på räkenskapsperioden. Egentligen leder Regionförvaltningsverkets tolkning inte till ändring i hur vi från Centralförbundet redan tidigare anvisat i dessa frågor, utan vår tolkning bestyrks av Regionförvaltningsverket och samtidigt kommer Regionförvaltningsverket att göra en teknisk ändring i den blankett som används för att fastställa delägarlagens stadgar.

Centralförbundet för Fiskerihushållning och Regionförvaltningsverket har i samförstånd beslutat tolka kopplingen mellan bokföringslagen och lagen om samfälligheter på följande sätt:

1) Alla delägarlag är bokföringsskyldiga, för de är i enlighet med bokföringslagen andra privaträttsliga juridiska personer (1997/1336, 1 § 1 mom. 1 punkten). I lagen om samfälligheter (1989/758) förekommer ännu tanken om att delägarlagets bokföringsskyldighet är kopplat till huruvida delägarlaget driver rörelse eller yrke, men det här kriteriet är inte längre relevant efter ändringarna i bokföringslagen 2015, utan alla delägarlag är bokföringsskyldiga, oberoende av om det bedriver rörelse eller yrke.  

2) Delägarlagen kan i sina stadgar fastställa att räkenskapsperiodens längd kan vara högst fyra år, även om bokföringslagen endast tillåter en räkenskapsperiod på ett år. Det här beror på att bokföringslagen är en så kallad allmän lag medan lagen om samfälligheter är en speciallag, och speciallagen i det här fallet går förbi stadgandet i den allmänna lagen.

Därtill kommer Regionförvaltningsverket att på sin blankett för fastställande av delägarlagets stadgar att ta bort punkten där delägarlaget ska meddela om de är bokföringsskyldiga eller ej, utgående från om de driver rörelse eller yrke. En rätt så logisk följd, med tanke på ovanstående linjedragningar om att alla delägarlag är bokföringsskyldiga.

Texten är skriven av Centralförbundet för Fiskerihushållnings jurist Elias Rauhala

Tilläggsuppgifter: Jurist Elias Rauhala, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 0400 234 780