Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Mer enhetlighet via sammanslagningar? Centralförbundet för Fiskerihushållning utreder behovet av att utveckla vattenområdenas ägarstruktur

Kalatalouden Keskusliiton uusi hanke selvittää vesialueiden omistusrakenteiden kehittämis- ja yhdistämistarpeita valtakunnallisesti Suomessa.

Under de senaste åren har det genomförts flera stora och framgångsrika sammanslagningar av vattendelägarlag i Finland. Erfarenheterna har varit positiva och det har framkommit att det finns behov av mer sammanslagningar. Centralförbundet för Fiskerihushållnings projekt som inleddes i februari undersöker nu vilka behov det finns att utveckla vattenägandet på olika håll i Finland.  

I Finland finns det ungefär 20 000 vattendelägarlag, omfattande totalt 3,9 miljoner hektar. Vattenägandet är väldigt splittrat, vilket försvårar användningen och förvaltningen av vattenområdena, så som ordnandet av fisket och fiskevården. På sina håll har man tacklat problemen genom att sammanslå små delägarlag till större enhetliga vattenområden. Erfarenheterna har varit positiva och de delägarlag som har förenat sina krafter har kunnat fungera effektivt både för fiskerinäringens och landsbygdens utveckling, samtidigt som ekonomin har stärkts. Genomförandet av sammanslagningar hindras ofta av Lantmäteriverkets höga förrättningsavgifter, bristen på en gemensam vilja eller brist på aktörer.

– Syftet med vårt projekt är att visa beslutsfattare att det lönar sig för samhället att utveckla vattenägandet på samma sätt som man gör till exempel med samfällda skogar, säger Vesa Karttunen, verksamhetsledare för Centralförbundet för Fiskerihushållning. Då man sammanslår samfällda skogar betalas förrättningskostnaderna med statliga medel. I projektet är vi särskilt intresserade att hitta de vattenområden där man kan uppnå de mest betydande fördelarna på ett kostnadseffektivt sätt för både fiskerinäringen och annan landsbygdsutveckling.  Sammanslagningen gagnar förutom vattenägarna även exempelvis fiskbestånden, eller fritidsfiskarna som lättare kan köpa fisketillstånd.

Centralförbundet för Fiskerihushållning kommer under 2024 att utarbeta en omfattande utredning där man på landskapsnivå bedömer behovet av sammanslagningar, fördelarna med sammanslagningar jämfört med kostnaderna samt alternativa sätt att effektivera förvaltningen av vattenområden. Arbetet utförs av Centralförbundet för Fiskerihushållnings personal under ledning av projektledare Risto Vesa i nära samarbete med Centralförbundets regionala medlemsförbund, fiskeriområden samt Lantmäteriverket.

Projektet genomförs med anslag beviljat av riksdagens finansutskott. Utredningen står klar vid slutet av 2024.

För mer information om projektet, kontakta:

Projektledare Risto Vesa tel. 0445101112, risto.vesa@ahven.net

Verksamhetsledare Vesa Karttunen tel. 0503850875, vesa.karttunen@ahven.net