Search
Close this search box.

ARTIKKELI

93 000 franska ålyngel planteras ut i Finland – fiskare, kom ihåg ålfredningen!

Centralförbundet för Fiskerihushållning importerar i maj franska ålyngel till Finland. I år utplanteras 93 000 ålyngel, varav Naturresursinstitutet sätter ut 50 000. Med utplanteringarna stöder man återhämtningen av det akut hotade europeiska ålbeståndet, samt bevarandet av arten inom dess naturliga utbredningsområde i Finland.

Ålarna som utplanteras har i början av året fångats i Frankrike. Ålynglen anländer med kylbil till Åbo och har varit över fyra månader i karantän i Sverige. Med karantänen förhindrar man fisksjukdomar från att spridas. ”Ålynglen anländer den 11 maj. Ålynglen har vuxit bra – de är cirka 10 cm långa och väger nästan 2 gram”, berättar fiskeribiolog Malin Lönnroth från Centralförbundet för Fiskerihushållning. Från Åbo fortsätter färden till utsättningsvatten runt om i Finland.

Ålen är en utrotningshotad vandringsfisk

Ålen (Anguilla anguilla) är en vandringsfisk som är klassificerad som akut hotad. Ålen hör till Finlands naturliga artbestånd och den förekommer både utmed våra kuster och i inlandet. Ålarna kan leva till och med tiotals år i våra vatten, innan de blir könsmogna och inleder sin 6 000 kilometer långa vandring till Sargassohavet. De finska vandringsålarna kan väga 1,5–2 kilo, vilket är mycket jämfört med de europeiska artfränderna. En större storlek är antagligen till fördel på den långa vandringen.

Utplanteringarna är en del av återupplivandet av ålbeståndet

”Uppdämningen av åar och vandringshinder har kraftigt minskat på det europeiska ålbeståndet. Det kommer inte längre lika mycket ål till den finska kusten och ålen kommer inte heller åt att stiga upp till sina födoområden i sjöarna i och med att vattendragen är uppdämda. Förekomsten av ål är numera helt beroende av utplanteringar. För att minska på problemen med vandringshinder och trygga en säker vandring för fiskarna behövs även andra åtgärder. Till exempel i Vesijärvi i Lahtis fångar man in vandringsmogna ålar och transporterar dem förbi kraftverksdammarna rakt ut i havet. Motsvarande lösningar kunde också göras på annat håll”, berättar forskare Jani Helminen från Naturresursinstitutet.

Fiskare ska beakta ålens fredningstid – till havs är fritidsfisket efter ål helt förbjudet

Ålfiske är enligt den nationella förordningen om fiske tillåtet endast i juli. ”Eftersom EU i december beslöt förbjuda fritidsfisket efter ål på alla sina havsområden, betyder det här att fritidsfiske efter ål nu endast är tillåtet på våra inlandsvatten”, berättar Lönnroth. Om man får en ål till havs eller under fredningstid (inlandsvatten 1.8–30.6) ska man omedelbart släppa den tillbaka, levande eller död, så att man inte gör sig skyldig till en fiskeförseelse. Om en fiskare mot lagens bestämmelser tar en ål som fångst kan hen bli skyldig att ersätta fiskens skyddsvärde. Ålens skyddsvärde är 3 510 euro.

Största delen av utplanteringarna görs för tillfället längs kusten eller i inlandsvatten från vilka det finns en vandringsförbindelse till havet. Fisket har i Finland en mycket marginell betydelse på mängden vandringsål. Enligt Centralförbundet för Fiskerihushållning borde man i stället för stränga fiskebegränsningar i framtiden satsa på välfungerande vandringsförbindelser mellan kusten och inlandsvattnen och på så sätt trygga ålens naturliga livscykel.

Tilläggsuppgifter om ålens biologi, import och utplanteringar samt vården av det europeiska ålbeståndet:

fiskeribiolog Malin Lönnroth, Centralförbundet för Fiskerihushållning tel. 040 596 0808

forskare Jani Helminen, Naturresursinstitutet tel. 029 532 2540

Centralförbundet för Fiskerihushållnings ålbroschyr och Ålens fredningstid och skyddsvärde

Regionala kontaktpersoner för ålutsättningarna:

Naturresursinstitutet – Jani Helminen, tel. 029 532 2540

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus – Petri Rannikko tel. 050 366 3950

Uudenmaan Kalatalouskeskus – Aki Laitila tel. 0400 460 879

Nylands Fiskarförbund – Joan Granqvist tel. 040 354 2317

Etelä-Suomen Merikalastajien Liitto – Petri Päivärinta tel. 0500 253 261

Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus – Janne Partanen tel. 045 171 5544

Egentliga Finlands NTM-central, enheten i Vasa – Kyösti Nousiainen tel. 050 312 8611

Norra Savolax NTM-central, enheten i Tavastehus – Jari Pelkonen tel. 0500 317 375