Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Rösta för inhemsk fisk i vårens riksdagsval

Ett av Centralförbundet för Fiskerihushållnings mål inför riksdagsvalet och grundpelare i förbundets verksamhet är att främja användningen av inhemsk fisk. För tillfället är bara en femtedel av den fisk som äts i Finland inhemsk. Att mångsidigt äta inhemsk fisk skapar jobb på hemmamarknaden, främjar ekonomin, minskar matens koldioxidavtryck och bidrar till välmående vatten.   

För att kunna öka användningen av inhemsk fisk behövs konkreta förnyelser och stöd för primärproduktionen och industrin. Det behövs också en förändring i konsumenternas inställning samtidigt som fiskerinäringen måste kunna svara på efterfrågan av nya fiskprodukter. Ett framgångsrikt främjande av inhemsk fisk skulle skapa tusentals nya jobb och öka fiskexporten samtidigt som hela fiskerihushållningens värdekedja skulle stärkas.

I synnerhet livsmedelsanvändningen av hittills underutnyttjade arter så som strömming, vassbuk, små siklöjor och mörtfiskar kunde ökas på ett hållbart sätt. I stället för att importera norsk odlad lax borde produktionstillstånden för inhemsk regnbågen utökas.  

Positiva effekter på hälsan och miljön

Att äta fisk är hälsosamt – det visar forskningen. Ur folkhälsosynvinkel betyder mer fisk på tallriken inbesparingar i hälsotjänsterna, samtidigt som miljön och klimatet tackar. Att ersätta en köttportion per vecka med fisk minskar matens koldioxidavtryck med 5–6 procent. Användningen av inhemsk fisk gagnar också våra vatten. Med fiskfångsterna tas det upp näring från vattnen och övergödningen minskar.   

Även en fråga om försörjningsberedskap

Ju mer inhemsk fisk som står till buds, desto mindre är blir vårt beroende av importerad fisk. I internationella kriser är det inte en självklarhet att importkedjorna fungerar. För Finlands självförsörjningsgrad är det viktigt att satsa även på fiskesektorn.

Främjandeprogrammet för inhemsk fisk bör definitivt ges ett fortsatt stöd under nästa regeringsperiod. Centralförbundet för Fiskerihushållning vill påminna alla röstberättigade att lyfta fisken på bordet och rösta för inhemsk fisk i vårens riksdagsval.

Om programmet för främjande av inhemsk fisk:

Statsrådet godkände programmet för främjande av inhemsk fisk sommarens 2021. Programmet har som mål att få finländarna att äta betydligt mer inhemsk fisk fram till år 2035. Det är tänkt att största delen av åtgärderna listade i programmet ska finansieras med stöd ur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

Tilläggsuppgifter:

Verksamhetsledare Vesa Karttunen, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 050 3850 875

Läs Centralförbundet för Fiskerihushållnings valmålsättningar i sin helhet här.