ARTIKKELI

BIENVENUE EN FINLANDE! 106 000 franska ålyngel planteras ut i Finland

Ankeriaanpoikasia istutetaan Suomen vesiin vuosittain

Centralförbundet för Fiskerihushållning importerar i slutet av maj franska ålyngel till Finland. I år utplanteras det 106 000 ålyngel i Finland, varav Naturresursinstitutet sätter ut 50 000. Ålen är klassificerad som en akut hotad art och med de utplanteringar som nu görs stöder man återhämtningen av det europeiska ålbeståndet.

Ålen (Anguilla anguilla) är en vandringsfisk som är klassificerad som akut hotad. Den förekommer både utmed våra kuster och i inlandet. Då ålen när könsmognad vandrar den tusentals kilometer över Atlanten för att fortplanta sig i Sargassohavet. Bland annat uppdämningen av vattendrag har slått hårt mot ålen. Det kommer inte längre lika mycket ål till den finska kusten och ålen kommer inte heller åt att stiga upp till sina födoområden i sjöarna i och med att vattendragen är uppdämda.

Från Frankrike till Finland via karantän

Ålarna som utplanteras har i början av året fångats i Gironde i Frankrike, enligt SEG:s (Sustainable Eel Group) noggrant reglerade standard. SEG är en internationell organisation som har som målsättning att förbättra skyddet, vården och fiskeregleringen av ålen. samt fiskeregleringen. Största delen av glasålen som fiskas används till utsättningar runt om i Europa.

Ålynglen anländer med kylbil till Åbo den 24.5. De kommer från Sverige där de har varit över fyra månader i karantän. Med karantänen förhindrar man fisksjukdomar från att spridas. ”Årets ålyngel har vuxit bra – de cirka 10 cm långa ynglen väger nästan 2 gram”, berättar fiskeribiolog Malin Lönnroth från Centralförbundet för Fiskerihushållning. Från Åbo fortsätter färden till utsättningsvatten runt om i Finland.

Ålarna kan leva till och med tiotals år i våra vatten, innan de blir könsmogna och inleder sin 6 000 kilometer långa vandring till Sargassohavet. De finska vandringsålarna kan väga 1,5–2 kilo, vilket är mycket jämfört med de europeiska artfränderna. En större storlek är antagligen till fördel på den långa vandringen.

Utsättningarna är en del av återupplivandet av ålbeståndet

I EU:s ålförordning definieras utsättningar som ett sätt att återuppliva det europeiska ålbeståndet. Utsättningarna stärker det lokala ålbeståndet och ökar mängden lekvandrande fisk. ”Man uppskattar att nästan 70 % av de ålar som planteras ut i Finland når vandringsfasen. Hur väl vandringen lyckas beror på var ålen planteras ut, ju färre dammar och kraftverk längs med vägen, desto säkrare är det att vandringen lyckas. Forskning har påvisat att utplanterade ålar inleder sin lekvandring och följer samma rutt som sina vilda artfränder, berättar forskare Jouni Tulonen från Naturresursinstitutet.

Tilläggsuppgifter om ålens biologi, import och utsättningar samt vården av det europeiska ålbeståndet:
fiskeribiolog Malin Lönnroth, Centralförbundet för Fiskerihushållning tel. 040 596 0808
forskare Jouni Tulonen, Naturresursinstitutet tel. 029 532 7432
Centralförbundet för Fiskerihushållnings ålbroschyr https://ahven.net/p/al/
Sustainable Eel Group (SEG), www.sustainableeelgroup.org

Regionala kontaktpersoner för ålutsättningarna:
Naturresursinstitutet – Jouni Tulonen tel. 0400 749 371 
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus – Petri Rannikko tel. 050 366 3950
Uudenmaan Kalatalouskeskus – Lars Finnbäck tel. 040 354 2317
Etelä-Suomen Merikalastajien Liitto – Petri Päivärinta tel. 0500 253 261        
Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus – Janne Partanen tel. 045 171 5544
Pirkanmaan Kalatalouskeskus – Ismo Kolari – tel. 050-592 9259
Egentliga Finlands NTM-central, enheten i Vasa – Kyösti Nousiainen tel. 050 312 8611
Norra Savolax NTM-central, enheten i Tavastehus – Jari Pelkonen tel. 0500 317 375