Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Ett allmänt knutavstånd på 45 millimeter föreslås för sikfisket till havs

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att nätfiskeregleringen för sik ändras. Ministeriet vill höja det tillåtna allmänna knutavståndet i sikfisket från 43 millimeter till 45 millimeter. Centralförbundet för Fiskerihushållning lyfter i sitt utlåtande fram att den föreslagna ändringen skulle förorsaka stora ekonomiska förluster för det kommersiella fisket.

I Jord- och skogsbruksministeriets förslag föreslås i synnerhet en skärpning i knutavståndsregleringen i Kvarken, där höjningen skulle vara från 40 millimeter till 45 millimeter. Endast i Bottenviken skulle de knutavstånd som möjliggör fiske efter skärgårdssik förbli i kraft. Ändringen skulle träda i kraft år 2023.

De föreslagna maskviddsbegräsningarna skulle få stora ekonomiska följder. Effekterna skulle också omfatta fisket efter övriga fiskarter. Till exempel fiskar man ofta abborre på samma områden och med samma bragder som siken. Man har uppskattat att ändringen skulle leda till cirka en miljon euros årliga förluster för fisket i Kvarken. Förutom effekter på fångsten skulle det även uppstå ekonomiska förluster då man inte längre kan använda sina gamla nät utan måste införskaffa nya.

Centralförbundet för Fiskerihushållning har i sitt eget utlåtande lyft fram att enbart en ändring av knutavståndsreglering inte kommer att förbättra läget för siken. För att få en social acceptans för de förslagna åtgärderna måste man samtidigt ta till åtgärder för att begränsa de skador sälen förorsakar fisket.

För att minska på de ekonomiska förlusterna för det kommersiella fisket lyfter Centralförbundet för Fiskerihushållning fram följande förslag: 

• Ändringarna i knutavstånd skulle bara gälla fritidsfisket

• Begränsningarna skulle vara i kraft endast under den tid då vandringssikarnas andel i fångsterna är som störst (juli-augusti)

• Ändringarna skulle bara gälla i de områden där vandringssikarnas andel i fångsterna är störst

• Knutavstånden höjs inte lika mycket i Kvarken (höjning till exempelvis 43 millimeter)   

• Övergångsperioden förlängs till tre år och den nya regleringen skulle börja gälla tidigast 2025

Tilläggsuppgifter ges av:

Verksamhetsledare Vesa Karttunen, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 050 385 0875