Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Klagomål om långa behandlingstider för skarvåtgärder har inlämnats till justitiekanslern

Skarvkoloni

Under våren fick flera fiskeriområden, fiskarförbund, fiskargillen m.fl. i Österbotten och Åboland nog av hur lång tid det tar för Egentliga Finlands NTM-central att behandla ansökningar om undantagstillstånd för åtgärder mot skarv, vilket resulterat i att ett klagomål har inlämnats till justitiekanslern 2.6.2021. De senaste besluten om undantagstillstånd för förhindrande av allvarliga skador orsakade av skarv, har tagit 8–10 månader för myndigheterna att behandla, men det finns även ärenden som tagit betydligt längre.

Egentliga Finlands NTM-central uppger att den förväntade behandlingstiden för dylika ärenden är tre månader. Bland de ärenden som klagan lyfter fram finns en ansökan som ursprungligen lämnades in redan i maj 2016 och det första beslutet från NTM-centralen gavs i juni 2017.  Sökande besvärade sig till Vasa förvaltningsdomstol, som gav dom i ärendet i februari 2020, och återförvisade ärendet till NTM-centralen för ny behandling. Den sammanlagda tiden för behandlingen av ärendet uppgår i dagens läge till drygt fem år varav den totala handläggningstiden vid NTM-centralen i Egentliga Finland uppgår till 25 månader eller drygt två år. Beslut i ärendet har ännu inte getts.

Den långsamma tillståndsbehandlingen gör att de skador som storskarven orsakar, riskerar att förvärras ytterligare. Behandlingstiden för motsvarande ärenden i Danmark är under en vecka och i Sverige behandlas dylika ärenden inom ett par veckor till tre månader.

År 2017 gjordes ett liknande klagomål till justitiekanslersämbetet gällande de långa behandlingstiderna. I avgörandet konstaterade biträdande justitiekanslern att behandlingstiderna i de då aktuella fallen hade varit oskäligt långa. Som ett resultat av detta har även Miljöministeriet uppmanat NTM-centralen att säkerställa de nödvändiga personresurserna för en snabb beslutshandläggning. Detta till trots går det inte att se att tillståndshanteringen skulle ha försnabbats utan snarare ser det igen ut som om tillståndshanteringen börjar dra ut på tiden vilket äventyrar de sökandes rättigheter och det går också att ifrågasätta rättssäkerheten i dylika ärenden.

Undertecknare av klagomålet är: Kristinestad-Storå fiskeriområde, Kvarkens fiskeriområde, Oravais fiskargille, Pargas-Nagu fiskeriområde, Intresseföreningen för en levande skärgård, Södra Kust-Österbottens fiskeriområde, Åbolands Fiskarförbund, Österbottens Fiskarförbund, Österbottens svenska producentförbund.

Tilläggsinformation:

Markus Norrback, ombud
Ordförande i Österbottens Fiskarförbund
tel. 050-5736645, markus.norrback@malax.fi

Bild av skarvkoloni. Fotograf: Ari Isosalo