Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Franska ålyngel får bilskjuts till Finland

Centralförbundet för Fiskerihushållning importerar franska ålyngel. I år utplanteras det 154 000 ålyngel i Finland, varav Naturresursinstitutet sätter ut 100 000 i beståndsvårdande syfte. Ålen är klassificerad som en akut hotad art, men sedan 2011 har mängderna ålyngel uppvisat en svagt positiv trend.

Ålen (Anguilla anguilla) är en vandringsfisk som är klassificerad som akut hotad. Den förekommer både utmed våra kuster och i inlandet, men fortplantar sig i Sargassohavet i Atlanten. Det europeiska ålbeståndet har minskat kraftigt och det kommer det inte längre lika mycket ål till finska vatten. Ålen kommer inte heller åt att stiga upp till sina födoområden i sjöarna i och med att vattendragen är uppdämda. Med de utsättningar som nu görs stöder man återhämtningen av det europeiska ålbeståndet.

Ålarna som utplanteras har i år fångats i floden Garonne i Frankrike, på grund av Brexit kan man inte längre importera ål från England till EU-området. I Frankrike sker fångsten enligt SEG:s (Sustainable Eel Group) noggrant reglerade standard. Största delen av glasålen som fiskas används till utsättningar runt om i Europa.

Ålarna kan leva till och med tiotals år i våra vatten, innan de blir könsmogna och inleder sin 6 000 kilometer långa vandring till Sargassohavet. De finska vandringsålarna kan väga 1,5–2 kilo, vilket är mycket jämfört med de europeiska artfränderna. En större storlek är antagligen till fördel på den långa vandringen.

Utsättningarna är en del av återupplivandet av ålbestånden

I EU:s ålförordning definieras utsättningar som ett sätt att återuppliva det europeiska ålbeståndet. Utsättningarna stärker de lokala ålbestånden och ökar mängden lekvandrande fisk. Forskning har påvisat att utplanterade ålar inleder sin lekvandring och följer samma rutt som sina vilda artfränder. Det här har man kunnat slå fast med hjälp av märkningsstudier utförda av Naturresursinstitutet sedan år 2014 och framåt.

– Ålar på lekvandring från Vesijärvi i Lahtis försågs ifjol med ultraljudssändare och släpptes fria i Finska viken för att fortsätta sin vandring. Hittills har redan en tredjedel av fiskarna passerat de danska sunden och är på fortsatt färd mot Sargassohavet berättar forskare Jouni Tulonen på Naturresursinstitutet.

På grund av coronapandemin kommer ålarna i år med bilskjuts till Finland, i stället för med flyg som tidigare år. Ålynglen har varit i karantän i Sverige och anländer med kylbil till Finland på onsdag morgon 26.5.

-Ålynglen är cirka 10 centimeter långa och väger ett gram, beskriver fiskeribiolog Malin Lönnroth från Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Tilläggsuppgifter om ålens biologi, import och utsättningar samt vården av det europeiska ålbeståndet:

fiskeribiolog Malin Lönnroth, Centralförbundet för Fiskerihushållning tel. 040 596 080
forskare Jouni Tulonen, Naturresursinstitutet tel. 029 532 7432
Sustainable Eel Group (SEG), www.sustainableeelgroup.org

Regionala kontaktpersoner för ålutsättningarna:
Nylands Fiskarförbund – Joan Granqvist puh. 040 354 2317
Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen Liitto – Aki Laitila puh. 0400 460 879
Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus – Joonas Rajala puh. 045 171 5544
Etelä-Suomen Merikalastajien Liitto – Petri Päivärinta puh. 0500 253 261
Etelä-Savon kalatalouskeskus, Harry Härkönen puh. 0400 185 139
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vaasan toimipiste – Kyösti Nousiainen puh. 050 312 8611
Pohjois-Savon ELY-keskus, Hämeenlinnan toimipiste – Jari Pelkonen puh. 0500 317 375
Luonnonvarakeskus – Jouni Tulonen puh 0400 749 371