Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kommunalval 2021 – Välmående fiskevatten och hållbart fiske i kommunerna

Kommunalval 2021 – Välmående fiskevatten och hållbart fiske i kommunerna

De beslut som fattas i kommunerna har en stor inverkan på vilka förutsättningar det finns för fritidsfiske och fiskerinäring i en kommun. Centralförbundet för Fiskerihushållning har publicerat tips inför kommunalvalet 2021 om hur kommuner genom sina beslut och sin verksamhet lokalt kan främja en livskraftig företagsverksamhet och ett attraktiv fiske.

Kommunerna hör till de största privata vattenägarna i landet och är även ofta delägare i större samfällda vatten. Det här betyder att kommunerna som ägare deltar i förvaltningen av fiskevatten och bär ansvar för fiskevården, konstaterar verksamhetsledare Vesa Karttunen på Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Hur väl förverkligas det här i din hemkommun?

I lagen om fiske har man lagt särskild vikt vid att trygga fiskarnas naturliga fortplantning, bland annat genom att restaurera lekområden. Det finns nationell finansiering för ändamålet, men det behövs även egenfinansiering på kommunal nivå, säger Karttunen.

Enligt Centralförbundet för Fiskerihushållning har fiske som hobby, liksom andra utomhushobbyn, ökat i popularitet under coronapandemin. De fisketillstånd som kommunerna säljer ska motsvara efterfrågan. Kommunen är med och fattar beslut om fisketillstånd till sina samägda områden eller deltar i större samtillståndsområden. Informationen om välskötta fiskeplatser och fiskbestånd sprids snabbt bland de som fiskar och attraktiva fiskeplatser lockar även mer långväga fiskare till kommunen.

Enligt en konsumentundersökning vill finländarna äta mer fisk än vad nu är fallet. För att trygga närfiskad fisk måste också de kommersiella fiskarnas behov av fisketillstånd beaktas. Användningen av inhemsk fisk borde i kommunernas upphandlingar beaktas exempelvis genom att planera upphandlingarna så att även lokala producenter har möjlighet att delta, påminner Karttunen. Att erbjuda inhemsk, närfiskad eller odlad fisk i kommunens mattjänster är en miljögärning. Fisk har ett litet koldioxidavtryck och en liten, till och med negativ, näringsbelastning.

Mer tips inför kommunalvalet 2021 från Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Tilläggsinformation om fiskerihushållningen i kommunerna:
Verksamhetsledare
Vesa Karttunen
tel. 050 3850 875