Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Ålyngel får bilskjuts till Finland

Centralförbundet för Fiskerihushållning importerar engelska ålyngel. I år utplanteras det 129 500 ålyngel i Finland, varav Naturresursinstitutet sätter ut 60 000 i beståndsvårdande syfte. Ålen är klassificerad som en akut hotad art, men sedan 2011 har mängderna ålyngel uppvisat en svagt positiv trend. På grund av coronaepidemin kommer ålarna i år undantagsvis med bilskjuts till Finland, i stället för med flyg som tidigare år.

Ålen (Anguilla anguilla) är en vandringsfisk som är klassificerad som akut hotad. Den förekommer både utmed våra kuster och i inlandet, men fortplantar sig i Sargassohavet i Atlanten. Det europeiska ålbeståndet har minskat kraftigt och det kommer det inte längre lika mycket ål till finska vatten. Ålen kommer inte heller åt att stiga upp till sina födoområden i sjöarna i och med att vattendragen är uppdämda. Med de utsättningar som nu görs stöder man återhämtningen av det europeiska ålbeståndet.

Ålarna som utplanteras har fångats i floden Severn i England, var fångsten sker enligt SEG:s (Sustainable Eel Group) noggrant reglerade standard. Största delen av glasålen som fiskas används till utsättningar runt om i Europa och en del utplanteras i nejdens egna vattendrag, ovanför dammarna.

Ålarna kan leva till och med tiotals år i våra vatten, innan de blir könsmogna och inleder sin 6 000 km långa vandring till Sargassohavet. De finska vandringsålarna kan väga 1,5–2 kilo, vilket är mycket jämfört med de europeiska artfränderna. En större storlek är antagligen till fördel på den långa vandringen.

Utsättningarna är en del av återupplivandet av ålbestånden

I EU:s ålförordning definieras utsättningar som ett sätt att återuppliva det europeiska ålbeståndet. Utsättningarna stärker de lokala ålbestånden och ökar mängden lekvandrande fisk. Forskning har påvisat att utplanterade vandringsålar inleder sin lekvandring samtidigt och följer samma rutt som sina vilda artfränder.

– Av den glasål som kommer med havsströmmarna till den engelska sydväst- och västkusten kommer inte alla åt att vandra upp i de lokala floderna på grund av diverse vandringshinder. Man fiskar dem för att lokalt flytta dem ovanför dammarna, men man har också nytta av att flytta överflödiga ålar till andra produktiva, men underutnyttjade livsmiljöer. Ålen anpassar sig till olika miljöförhållanden och rätt genomförda utsättningar ger utmärkta resultat, konstaterar forskare Jouni Tulonen från Naturresursinstitutet. Han berättar vidare att enligt ålarbetsgruppens rapport från ifjol har man mängden ålyngel sedan 2011 uppvisat en positiv trend och i år har man fått verkligt goda fångster vid Severn.

Ålynglen anländer med kylbil till Finland från Sverige, där det varit i karantän, på onsdag morgon 5.8. Ålynglen är cirka 10 centimeter långa och väger ett gram, beskriver fiskeribiolog Malin Lönnroth från Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Tilläggsuppgifter om ålens biologi, import och utsättningar samt vården av det europeiska ålbeståndet:
fiskeribiolog Malin Lönnroth, Centralförbundet för Fiskerihushållning tel. 040 596 080
forskare Jouni Tulonen, Naturresursinstitutet tel. 029 532 7432
Sustainable Eel Group (SEG)

Regionala kontaktpersoner för ålutsättningarna:
Nylands Fiskarförbund – Joan Granqvist tel. 040 354 2317
Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen Liitto – Aki Laitila tel. 0400 460 879
Lahden kaupunki – Ismo Malin tel. 050 525 9579
Södra Finlands Havsfiskarförbund – Teemu Tast tel. 0500 253 261
Pirkanmaan Kalatalouskeskus – Ismo Kolari tel. 050 592 9259
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus – Petri Rannikko puh. 050 366 3950
Egentliga Finlands NTM-central, Vasa – Kyösti Nousiainen tel. 050 312 8611
Norra Savolax NTM-central, Tavastehus – Jari Pelkonen tel. 0500 317 375
Norra Savolax NTM-central, Kuopio – Kari Kosunen tel. 0400 251 188