Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Delägarlag och fiskeriområden kan nu hålla möten och stämmor på distans

De nyss fastställda undantagslagarna för coronatiden gör det möjligt för delägarlag och fiskeriområden att ordna möten och stämmor på distans.

För fisket viktiga beslut fattas varje vår på delägarlagens och fiskeriområdenas stämmor. Under undantagsförhållandena är möjligheterna att sammankomma begränsade och det har inte varit möjligt att hålla de stadgeenliga stämmorna. De nya lagförändringar som trätt i kraft underlättar nu situationen.

Delägarlagens stämmor

En ändring av lagen om samfälligheter möjliggör nu att delägarlagens stämmor under coronaepidemin hålls som elektroniska möten, endera så att man använder elektronisk mötesteknik som möjliggör ljud- och bildöverföring, eller e-post. Om delägarlagets stämmor av någon orsak inte kan hållas elektroniskt, kan de flyttas framåt och hållas först efter att undantagsförhållandena upphört.

Fiskeriområdenas stämmor

En motsvarande ändring av föreningslagen gör det möjligt att även för fiskeriområdena hålla sina stämmor elektroniskt. Även om stämman hålls elektroniskt, måste stämmokallelserna skickas ut i enlighet med stadgarna. Stämman kan endera hållas med elektronisk distansmötesteknik, per e-post eller per brev. Den nya undantagslagen möjliggör att stämmorna hålls före utgången av september 2020.

I samma lagpaket gavs fiskeriområdena ett tilläggsår för att färdigställa sina nyttjande- och vårdplaner. Nyttjande- och vårdplanerna ska inlämnas till NTM-centralen före utgången av 2021.

Noggrannare anvisningar finns på ahvennet

Mer detaljerade anvisningar för delägarlagens och fiskeriområdenas mötesförfaranden finns på Centralförbundet för Fiskerihushållnings nätsida www.ahven.net.

Tilläggsuppgifter:

Förbundschef Risto Vesa
Centralförbundet för Fiskerihushållning
tel. 0400 507 832

Jurist Irena Pirhonen
Centralförbundet för Fiskerihushållning
tel. 0400 234 780