Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Ålyngel flygs till Finland

Centralförbundet för Fiskerihushållning importerar engelska ålyngel. I år utplanteras det 134 500 ålyngel i Finland, varav Naturresursinstitutet sätter ut 60 000 i beståndsvårdande syfte. Så gott som 80 % av årets ålyngel sätts ut i sådana vatten, varifrån ålen inom sin tid fritt kommer åt att lekvandra. Utsättningar är ett sätt att stöda återupplivandet av det europeiska ålbeståndet.

Ålen (Anguilla anguilla) är en vandringsfisk som förekommer både utmed våra kuster och i inlandet, men som endast fortplantar sig i Sargassohavet i Atlanten. Det europeiska ålbeståndet har minskat kraftigt och i och med det, kommer det inte längre lika mycket ål till finska vatten. Ålen kommer inte heller åt att stiga upp till sina födoområden i sjöarna i och med att vattendragen är uppdämda. Våren 2019 klassificerades ålen i den finska hotbedömningen som en akut hotad art. Med de utsättningar som nu görs stöder man återhämtningen av det europeiska ålbeståndet.

– Ålarna som utplanteras har fångats i floden Severn i England, var fångsten sker enligt SEG:s (Sustainable Eel Group) noggrant reglerade standard. Största delen av glasålen som fiskas används till utsättningar runt om i Europa och en del utplanteras i nejdens egna vattendrag, ovanför dammarna. Innan fisken kommer till Finland, har den varit i karantän i Sverige. Då ålynglen anländer är de cirka 10 centimeter långa och väger cirka ett gram, berättar fiskeribiolog Malin Lönnroth från Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Ålarna kan leva till och med tiotals år i våra vatten, innan de blir könsmogna och inleder sin 6 000 km långa vandring till Sargassohavet. De finska vandringsålarna kan väga 1,5–2 kilo, vilket är mycket jämfört med de europeiska artfränderna. En större storlek är antagligen till fördel på den långa vandringen.

Utsättningarna är en del av återupplivandet av ålbestånden

I EU:s ålförordning definieras utsättningar som ett sätt att återuppliva det europeiska ålbeståndet. Utsättningarna stärker de lokala ålbestånden och ökar mängden lekvandrande fisk. Forskning har påvisat att utplanterade vandringsålar inleder sin lekvandring samtidigt och följer samma rutt som sina vilda artfränder.

– Av den glasål som kommer med havsströmmarna till den engelska sydväst- och västkusten kommer inte alla åt att vandra upp i de lokala floderna på grund av diverse vandringshinder. Man fiskar dem för att lokalt flytta dem ovanför dammarna, men man har också nytta av att flytta överflödiga ålar till andra produktiva, men underutnyttjade livsmiljöer. Ålen anpassar sig till olika miljöförhållanden och rätt genomförda utsättningar ger utmärkta resultat, konstaterar forskare Jouni Tulonen från Naturresursinstitutet.

Ålarna anländer med flygfrakt till Helsingfors-Vanda flygfält onsdagen den 14.8 klockan 15.50 med Finnairs flyg AY 954 från Köpenhamn. Det tar cirka en timme att checka ut dem, och efter det fortsätter ålarna omedelbart färden med bil till utsättningsvatten runt om i Finland. Media är välkommen att följa med ålarnas färd från flygfältet till utsättningsställena. Mediarepresentanter som önskar komma till flygfältet ombeds anmäla sig på förhand till informatör Tapio Gustafsson (tapio.gustafsson(at)ahven.net eller tel. (09) 6844 5914).

Tilläggsuppgifter om ålens biologi, import och utsättningar samt vården av det europeiska ålbeståndet:
fiskeribiolog Malin Lönnroth, Centralförbundet för Fiskerihushållning tel. 040 596 0808
forskare Jouni Tulonen, Naturresursinstitutet tel. 029 532 7432
Sustainable Eel Group (SEG), www.sustainableeelgroup.org

Regionala kontaktpersoner:
Nylands Fiskarförbund – Joan Granqvist tel. 040 354 2317
Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen Liitto – Aki Laitila tel. 0400 460 879
Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus – Joonas Rajala tel. 045 171 5544
Södra Finlands Havsfiskarförbund – Teemu Tast tel. 0500 253 261
Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskus – Marko Paloniemi tel. 0400 364 558
Varsinais-Suomen ELY-keskus – Kyösti Nousiainen tel. 050 312 8611
Pohjois-Savon ELY-keskus – Kari Kosunen tel. 0400 251 188