Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Landningen av laxfångsterna måste i vissa fall anmälas redan före man beger sig ut till havs

Lohi

Regeringspropositionen om ändring av lagen om EU:s fisketillsyn som nu behandlas i riksdagen innehåller en ny paragraf som ålägger fartygsbefälhavare att vid laxfiske göra en förhandsanmälan om fartygets anlöpningstidpunkt och anlöpningsplats samt om det fartyg som används vid fisket minst 30 minuter innan fartyget anlöper hamnen eller landningsplatsen. Förslaget motiveras med behovet att effektivera övervakningen av det kommersiella laxfisket.

Skyldigheten omfattar fler tvivelaktiga element och EU-lagstiftningen kräver inte ett sådant förfarande som nu föreslås. Laxfisket omfattas redan nu av skyldighet att anmäla fångster inom 48 timmar från att fisken landats, fisket regleras därtill detaljerat, fiskarna har aktörsspecifika kvoter där fångsten ska märkas och det finns bestämmelser om spårbarhet samt ett sanktionssystem om man bryter mot bestämmelserna. Samtidigt fortsätter fritidsfiskets efter lax, utan någon som helst rapporteringsskyldighet.

Största delen av det kommersiella laxfisket sker med ryssjor och fiskarna vittjar ryssjorna med snabba mindre båtar. Färden från stranden ut till ryssjan kan i vissa fall vara bara några minuter lång, och hela processen med vittjande kan vara över på mindre än 30 minuter. Det här betyder att fiskarna måste göra sin förhandsanmälan från stranden redan innan de vet om de ens får någon fångst. Å andra sidan kan landandet av fångsten dra ut på tiden om man vid ryssjan hamnar göra underhålls- eller reparationsarbeten. Även de redskap man ska göra förhandsanmälan med kan skapa problem. Till exempel mobilnätverkets täckning är bristfällig till havs.

Även om lagförslaget skulle träda i kraft i föreslagen form, kan övervakningens styrande inverkan ifrågasättas. Då man beaktar vår långa kuststräcka och det att fångster landas så gott som samtidigt på tiotals platser, har fiskeövervakarna i praktiken inte tid att reagera på anmälningen, om inte övervakarna redan då anmälningen görs är väldigt nära platsen där fisken landas.

Tilläggsuppgifter ges av:
Vesa Karttunen, verksamhetsledare, Centralförbundet för Fiskerihushållning tel. 050 3850 875
Jukka Hakala, kommersiell fiskare, Finska viken, tel. 050 630 13
Timo Matinlassi, kommersiell fiskare, Bottniska viken, tel. 040 5419 418