Lax

Lax (Salmo salar), även kallad fiskarnas konung, förtjänar sitt namn redan på basen av sitt ståtliga utseende. Laxen var redan tidigt en uppskattad fisk på både kejsare och kungars matbord. I tiderna levererades lax från Lappland till det kejserliga hovet i St Petersburg. Laxen är även Lapplands landskapsfisk. 

Laxen förekommer i Finland som två ekologiska former: havslax och insjölax. Havslaxen gör en havsvandring och leker i vattendrag som mynnar i havet. Insjölaxen lever hela sitt liv i sötvatten. Laxen är en rovfisk och viktig föda är i havet strömming, vassbuk och storspigg. Insjölax lever på sikläja, nors och löjor. 

Vanligtvis bäger de laxar man får som fångst 3-7 kilo, men de största laxarna kan bli upp till 25 kilo.  

Laxens fortplantning och tillväxt

Laxen är en vandringsfisk. Laxen fortplantar sig och lever sina första år i strömvatten, men tillväxt- och födosöksområdena ligger endera i havet eller ute på sjöarnas fjärdvatten. Laxynglen kläcks på våren. Ynglen lever på egen hand och behöver alla sitt ett eget revir. Yngelstadiet räcker i 2-3 år varefter laxynglet genomgår stora förändringar och utvecklas till ett vandringsyngel, även kallat smolt. De mörka yngelfläckarna försvinner och fiskens färg blir silverglänsande. Det sker även förändringar i fiskens livsfunktioner vilka möjliggör att fisken kan fortsätta sitt liv i havet eller ute i sjöarna.

Laxens havsvandring sträcker sig ända till södra delarna av Östersjön. Under födovandringen kan dess vikt öka med åtskilliga kilo per år, vilket gör att laxen under sina havsår är den av våra fiskarter som växer snabbast. Största delen av hanarna återvänder till sin hemälv efter ett års havsvandring medan honorna vanligtvis ätervänder först efter tre år. Till hemälven hittar laxen med hjälp av sitt välutvecklade luktsinne.

I början av 1900-talet fortplantade sig laxen ännu i 18 finska vattendrag med utlopp i Östersjön. Efter det har uppdämningen av våra vattendrag, nedsmutsningen av vattnen samt överfiske lett till att det numera återstår endast några vattendrag lämpliga för lax. Man planterar ut lax i uppdämda vattendrag och det har satsats mycket på miljörestaureringar unders enaste årtionden. Det jobbas även hårt för insjölaxen så att man ska kunna möjliggöra naturlig fortplantning. På grund av sin kotstatus är insjölax med fetttfena totalt fredad i Vuoksen och Hiitlolanjokis vattendrag. 

 

Laxfiske

De årliga havslaxfångsterna i Finland uppgår till cirka 0,4 miljoner kilo lax och fördelas så gott som jämt mellan fritidsfiskare och kommersiella fisakre. Laxfisket har redan länge varit noga reglerat. Det kommersiella fisket regleras med fiskarvisa kvoter och i fritidsfisket används dagskvoter. Laxen har därtill både fångstmått och fredningstider. Fettfeneförsedd (vild) insjöax är totalt fredad från fiske i Vuoksen och Hiitolanjokis vattendrag. Du kan bekanta dig med laxens fredningstider, fåmngstmått och dagskvoter här

Lax som matfisk

Laxen är en fet fisk och lämpar sig därför ypperligt till många olika maträtter. Många anser att laxen är läckrast som gravad, som kall- eller varmrökt eller i laxsoppa. Man får även utmärkt välsmakande lådor, pastejer och ugnsfisk av lax. Eftersom laxen är en fet fisk härsknar den lätt, och därför lönar det sig inte att försöka spara den alltför länge ens som saltad eller djupfryst. För att garantera en god kvalitet ska laxen rensas genast efter fångst.  

Största delen av den lax som säljs i Finland är odlad norsk havslax. 

Laxens utbredning

Nuförtiden förekommer laxen i våra älvar naturligt endast i torne älv och Simo älv. I älvarna i norr som rinner ut i Ishavet har har Tana älv och Näätämönjoki egna laxbestånd. Insjölaxens naturliga utbredningsområde omfattar Vuoksens vattenområde. 

Den mångsidiga laxen

Laxen kan tillredas på många sätt. Du kan kall-och varmröka den, eller grava den. Laxen passar också bra som ugnsfisk, eller som ingrediens i pastejer, soppor eller fiskbullar.  

På videon visar fiskmäatre Kari Nyberg hur man känner igen en lax och hur man smidigt filear den här stora fisken! 

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Finlands rekordlax fiskades med laxfälla i Bottniska viken år 2001. Den vägde 27,4 kilo! Finlands största insjölax vägde 12,4 kilo och fiskades i Puulavesi år 2002. Du hittar alla Finlands rekordfiskar på vår rekordfisksida.

Fiskesätt lämpade för laxfiske: flug- och kastfiske, laxrodd, redskapsfiske