ARTIKKELI

Vattenägare – svara på enkäten och hjälp oss väcka intresset för vattenägande! 

Centralförbundet för Fiskerihushållning jobbar för att göra vattenägandet mer känt. Vi har utarbetat en enkät, med vilken vi vill samla in information om vattenägande för att hjälpa oss utveckla delägarlagsverksamheten och väcka intresset för vattenägande. Svara på enkäten här (på finska).

För den som fiskar och rör sig på vattnen är det viktigt med information om vem som äger vattnen. Det är vattenägarens skyldighet att ordna ett hållbart fiske och en hållbar vård av fiskevattnen. Den som vill fiska med fler än ett spö, vid en specialfiskeplats, med nät eller fiska kräftor, måste alltid utöver fiskevårdsavgiften ha fisketillstånd av vattenägaren.

Beroende på hur man räknar finns det 1,5 – 2 miljoner vattenägare i Finland! Du kan till och med vara vattenägare utan att veta om det! Största delen av de finländska vattnen är samfällda vatten, vars nyttjande och förvaltning sker via delägarlag. Allt som allt finns det över 20 000 delägarlag i Finland, omfattande cirka 3,9 miljoner hektar vatten. Många delägarlag behöver nya aktiva med i verksamheten. För fastighetsägare och skogsägare är det en självklarhet att vårda sin egendom. Samma tänk behövs i vattenägandet.

Skulle du vilja vara med och fatta beslut om hur din sjö eller din vik mår nu och i framtiden?

Läs vår broschyr om ansvarsfullt vattenägande (på finska), vi har också mer information om vattenägande på vår Youtube-kanal.

Och glöm inte svara på vår enkät, tack!