Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskerirådgivning i 130 år – Österbottens Fiskarförbund

Ästerbottens fiskarförbunds personal på fyra personer

För att fira fiskerirådgivningen och Centralförbundet för Fiskerihushållning 130 år presenterar vi under år 2021 alla våra medlemsförbund på vår hemsida och i våra sociala media kanaler. Idag står Österbottens Fiskarförbund i turen.

På Österbottens Fiskarförbund jobbar Marina Nyqvist, verksamhetsledare, ansvarar för verksamheten och dess ekonomi, projektplanering och ledning, fiskeriområdesverksamhet, intressebevakning. Leif Kaarto, fiskerikonsulent, fiskevård, fiskutplanteringar, restaurering av fiskleder, VD för Österbottens fiskeriförsäkringsförening. Guy Svanbäck, specialsakkunnig, koordinerar innovationsprogrammet Blue products. Ann-Kristin Lindfors, kanslist, administration, bokföring, löneräkning, fakturering.

Österbottens Fiskarförbund har egna hemsidor och finns också på Facebook och Instagram.

Österbottens Fiskarförbund sköter verksamhetsledarskapet för två fiskeriområden, Södra Kust-Österbottens fiskeriområde och Norra Kust-Österbottens fiskeriområde.

Förbundet har 51 delägarlag som medlemmar, men det är oklart hur många delägarlag det finns totalt inom verksamhetsområdet.

Tre mycket viktiga saker i Österbotten är fiskevård, utveckling av fiskerinäringen och fiskeriområdesverksamhet. Fiskevården inkluderar kartering, planering och restaurering av fiskens lekplatser, uppföljning av yngelproduktion, samt fiskutsättningar med fokus på lokala fiskbestånd. Utveckling av fiskerinäringen görs långsiktigt genom projektverksamhet, och vi jobbar aktivt för att nå lösningar i säl- och skarvproblematiken. Fiskeriområdesverksamheten i Österbotten omfattar allt från lokala fiskevårdsprojekt och beslut om reglering av fiske till åtgärder för att minska skarvens skador. 2021 kommer fiskarförbundet att satsa speciellt på att utveckla det nordiska samarbetet kring skarvförvaltningen.

Österbottens mest speciella fisk är siken. Siken är Österbottens landskapsfisk, och även om de kommersiella fångsterna har minskat betydligt de senaste tjugo åren, är siken fortfarande den ekonomiskt viktigaste arten i området och den är också mycket viktig för husbehovsfisket. I samarbete med våra medlemsorganisationer har vi i tiotals år arbetat för att stärka de lokala sikbestånden.

Vårt område är intressant för det präglas av den unika och fortfarande pågående landhöjningen. Till följd av landhöjningen har vi en omfattande skärgård med otaliga öar, kobbar och skär. En del av den Österbottniska skärgården, Kvarkens skärgård, är unik i sitt slag och är upptagen på Unescos lista över världsnaturarv. Fladorna och glona, de unika lagunerna längs landhöjningskusten, är typiska i vårt område och utgör viktiga lekplatser för våra fiskar.

Det är svårt att säga vad fiskerihushållningen inom vårt område kommer att vara om tio år.  Fiskets fångster av ekonomiskt viktiga fiskarter som sik och abborre har minskat betydligt de senaste åren. På lokal nivå satsas idag mycket på att restaurera fiskens lekplatser och det drivs flera projekt för att öka användning och värdet på underutnyttjade fiskarter. En satsning på fiskodlingar är också på gång. Om verkliga framsteg görs i förvaltningen av skarv och säl kan fiskerihushållningen i vårt område ha en ljus framtid.

Bästa fiskehistorien i vårt område är att ett tjugotal delägarlag och fiskargillen har de senaste tjugo åren deltagit i en koordinerad fredning av siken under lektiden i oktober och november. Fredningen som respekteras av både kommersiella fiskare och fritidsfiskare, anses som ett viktigt sätt för vattenägarna att säkra ett hållbart sikfiske.

<><