Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Coronavirus – Vårens stämmor och flytt av dem

Årsmöte

Centralförbundet för Fiskerihushållning har på ett personalmöte den 17.3 gått igenom hur statsrådets senaste anvisningar inverkar på fiskeriområdenas och delägarlagens verksamhet.

Som en följd av det förändrade läget anser vi att fiskeriområdena och delägarlagen kan flytta framåt vårens stämmor enligt behov och önskemål. Vi är medvetna om att delägarlagens och fiskeriområdenas stadgar kräver att stämmorna hålls under våren, men på grund av rådande omständigheter kan man frångå detta och ta till andra lösningar.

Regeringens linjedragningar begränsar offentliga sammankomster till tio personer. Under den tid begränsningarna är i kraft kan man inte hålla fysiska fiskeriområdesstämmor.

Vad kommer till delägarlagen kan det vara möjligt att hålla stämmor om det finns färre än tio delägare eller färre än tio personer har anmält att de deltar i stämman. I de här fallen är det upp till delägarlagets styrelse att avgöra hur man gör, men man ska ta i beaktande de försiktighetsåtgärder som getts. Vi ber också delägarlagen observera regeringens anvisning som förpliktar personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt.

Det är även möjligt att hålla möten på distans, om det finns ärenden som absolut kräver att möte hålls. Ett sätt är att hålla e-postmöte. Ordförande kan då sammankalla ett möte av förutbestämd längd, till exempel en vecka. Diskussion och eventuella röstningar sker då via att mötesdeltagarna svarar på ordförandens och de övriga mötesdeltagarnas e-postmeddelanden. Efter att mötestiden gått ut skriver sekreteraren ett mötesprotoll i normal ordning. E-post lämpar sig dåligt för allmänna diskussionsärenden, men mötet och beslutsfattandet kan begränsas till de viktigaste punkterna som måste avgöras för att ett brådskande ärende ska kunna tas vidare.

Om flytt av vårens stämmor meddelas till medlemmarna och delägarna på samma sätt som man informerar om stämman, det vill säga i enlighet med stadgarna. Man kan meddela att stämman flyttas till ett datum som fastslås först senare och enligt hur situationen utvecklas. Stämmorna kan till exempel ordnas på hösten och i det protokoll som man då gör upp antecknar man varför stämman har flyttats.

På Centralförbundet för Fiskerihushållning jobbar vi som normalt under undantagsförhållandena, men på distans så vi rekommenderar att ni främst är i kontakt per e-post.