Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskeriområdenas första stämmor

Kallelserna till fiskeriområdenas första stämmor har nu publicerats på NTM-centralens nätsidor. Mötesprotokollen kommer till påseende på samma sidor efter stämmorna.

Fiskeriområdets medlemmar (Lag om fiske 25 §) som bl.a. består av områdets fiskerättsinnehavare samt de nationella fiskeriorganisationerna är välkomna att delta i stämman. Även representanter från de regionala natur- och miljöorganisationerna och från Sametinget inom samernas hembygdsområde samt särskilt inbjudna sakkunniga kan delta i stämman.

I början av stämman ska deltagarna vara beredda på att bevisa sin identitet samt den fullmakt som bevisar rätten att vara medlem i fiskeriområdet. För att kunna konstatera att vattenområdets ägare, representanten för ett andelslag eller en sammanslutning för vattenområdets ägare har rätt att delta och yttra sig under stämman ska deltagaren kunna påvisa vilken fastighetsregisterenhet eller -enheter (fastighetsregisternummer) deltagaren representerar och som visar att han eller hon har en laglig rätt att representera dessa enheter. Det antal röster som vattenområdenas ägare innehar har graderats enligt vattenområdets hektar. Dessutom ska representanterna för fiskeriorganisationerna och de regionala natur- och miljöorganisationerna samt inom samernas hembygdsområde för Sametinget ha med sig en fullmakt eller motsvarande dokument som visar att de har rätt att delta i stämman. Frånvaro av någon av fiskeriområdets medlemmar hindrar inte handläggningen av ärendet och genomförandet av stämman.

Fiskeriområdets första stämma fattar bl.a. beslut om områdets konstituering, väljer styrelse och förbereder stadgarna för sin verksamhet som sedan skickas in till NTM-centralen för fastställande.