Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Redo för nedräkning – fiskeområdestiden går mot sitt slut

Fiskeområdenas saga är all

Övergången från fiskeområde till fiskeriområde närmar sig sin avgörande fas. Fiskeområdets befogenheter att sköta uppgifter enligt lagen om fiske upphör 31.12.2018. Därefter ska fiskeområdet så snart som möjligt fatta ett formellt beslut om att fiskeområdet upplöses.

Överförande av avtal

Fiskeområdets i kraft varande rättigheter, avtal, förbindelser och skyldigheter övergår enligt 131 § i lagen om fiske till det fiskeriområde till vars område största delen av det fiskeområde som upplöses hör. Övergången sker också utan fiskeområdets beslut om överflyttande, men för klarhetens skull är det bra att vid den sista stämman konstatera vilka rättigheter, avtal, förbindelser och skyldigheter som övergår.
I de fall där fiskeriområdets gränser inte avgörande skiljer sig från fiskeområdets gränser, kan övergången gå rätt smidigt, medan sådana fiskeriområden som tar emot förbindelser från flera upphörande fiskeområden, kan ha en större arbetsprestation framför sig i att ta kontroll över alla förbindelser. Särskilt dessa har stor hjälp av en av fiskeområdet uppgjord förteckning över förbindelser. Då uppstår det inte oklarheter om vilka skyldigheter fiskeriområdet år 2019 har att uppfylla.
Om fiskeområdet har sådana avtal eller förbindelser som inte är ändamålsenliga att överföra till det fiskeriområde som lagen anvisar, bör man med det snaraste vara i kontakt med NTM-centralen för att komma överens om avvikande arrangemang.

Externa medel och medel med villkor

Om fiskeområdet har projekt med extern finansiering på hälft, är det bra att informera finansiären om övergången och göra upp en tydlig utredning över projektets situation. Ur den bör det framgå vad som har gjorts, vad som ännu ska göras och när man ska rapportera.
Ägarersättningar enligt den gamla lagen om fiske samlades under oktober månad 2018 in till NTM-centralen. Fiskeområdena kan bland sina pengar ha outdelade ägarersättningar enligt nya lagen om fiske eller ägarersättningar som ägaren överfört till fiskeområdet med villkor om användningsändamål. Dessa medel ska överföras till fiskeriområdet med samma villkor.

Sista stämman

Vid fiskeområdets sista stämma bör man besluta om följande ärenden, om man inte redan tidigare har fattat beslut om dem.

  • Överförande av rättigheter, avtal, förbindelser och skyldigheter till fiskeriområdet.
  • Överförande av tillgångar (fiskeområdets besparingar eller andra tillgångar) till fiskeriområdet.
  • Fastställande av bokslut och årsberättelse för år 2018 och ansvarsfrihet för styrelsen
  • Godkännande av utredningsmannens eller styrelsens verksamhet fram till stämman (preliminär version av slutredovisning).
  • Beslut om att lägga ned fiskeområdet.

Fiskeområdets verksamhet år 2019

Fiskeområdet har ingen egentlig, lagstadgad verksamhet under år 2019. Om det finns avtalsbaserade uppgifter, så som försäljning av fisketillstånd, måste de skötas fram till dess att fiskeriområdet har grundats och kan ta över dem.
I övrigt sköter fiskeområdet endast ärenden som har att göra med nedläggningen av fiskeområdet och en fungerande överföring av uppgifterna till fiskeriområdet.
Fiskeområdets utgifter under år 2019 som hänger ihop med revision och ordnandet av sista stämman, ska så väl det går täckas ur egna medel innan överskottet flyttas över till fiskeriområdet eller annan mottagare. Om fiskeområdets tillgångar inte räcker till för de nödvändiga utgifterna, tar fiskeriområdet emot denna skuld och betalar den ur sina medel. I sådana fall bör man komma överens med betalningsmottagaren om en förlängd betalningstid så att inte onödiga extrakostnader tillkommer.

Slutredovisning

Den utredningsman som stämman år 2018 har utsett, gör en slutredovisning över fiskeområdets ekonomiförvaltning under år 2019. Om en utredningsman inte har utsetts av stämman, ansvarar styrelsen (den år 2018 valda) för utredningen.
Ur slutredovisningen bör framgå hur medlen använts efter bokslutet 31.12.2018. Den innehåller en redogörelse för betalningen av skulder och användningen av återstående tillgångar samt bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
Slutredovisningen genomgår revision och överlämnas sedan till dem som varit i fiskeområdets sista styrelse samt till fiskeriområdet.
Till slut ska man anmäla om upplösningen av fiskeområdet till skattemyndigheten. I det fall att verksamheten fungerar i form av ett i stort sätt likadant fiskeriområde, kan en ändringsanmälan vara tillräckligt, och då fortsätter man under samma fo-nummer som förr. Utredningsmannen eller styrelsen ansvarar för inlämnandet av anmälan.

Artikeln är skriven av Centralförbundet för Fiskerihushållnings jurist Jenny Fredrikson och har publicerats i Fiskeritidskrift för Finland 4/2018.