Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Det här gjorde vi 2023

Vi restaurerade fiskevatten. Våra medlemsförbund gjorde 23 restaureringsplaner, vårdfiskade, tog bort vandringshinder, restaurerade över 10 kilometer strömmande vatten och nästan 7 hektar lek- och yngelområden. Också längs kusten restaurerades lekområden.

Vi bekantade barn med fiske. Tusentals barn och unga fick bekanta sig med fisk och fiske på den Nationella fiskedagen, via skolklassernas fiskbongningstävling och andra evenemang ordnade av våra medlemsförbund.

Vi utvecklade fiskeövervakningen. Vi gjorde en utvecklingsplan för fiskeövervakningen, valde Årets fiskeövervakare och tillsammans med våra medlemsförbund utbildade vi sammanlagt nästan 150 fiskeövervakare.

Kaivinkone kunnostamassa kutu ja poikasalueita Kalkkistenkoskella helmikuussa.

Vi restaurerade fiskevatten.

Vi jobbade för mer fiskevårdsavgiftsmedel.  Som ett resultatav vårt långsiktiga arbete höjdes fiskevårdsavgiftens övre åldersgräns till 69 år. Det här kommer i framtiden öka mängden fiskevårdsavgiftsmedel som inbetalas och som kan användas för fiskevård.

Vi skrev utlåtanden. Tillsammans med våra medlemsförbund gav vi över 40 utlåtanden gällande lagförslag, strategier, projekt och fiske. Många utlåtanden ledde till bättre lagstiftning och att fiskefrågor bättre beaktades i olika projekt.

Vi påverkade i Finland. Våra sakkunniga hördes både i riksdagens utskott och i regeringsförhandlingarna. Våra huvudteman i vårt riksdagsvalsprogram togs nästan som sådana in i regeringsprogrammet. Vi deltog i styr-, uppföljnings- och arbetsgrupper på ministerienivå och lyfte fram fiskerihushållningens samhälleliga betydelse.

Vi påverkade lokalt. Sakkunniga från våra medlemsförbund deltog i nästan 600 lokala delägarlags och fiskeriområdesmöten.

Vi påverkade i Europa. Vi deltog och påverkade i flera möten på EU-nivå för att det finländska fisket och fiskerihushållningen ska beaktas bättre i Europeiska unionens beslutsfattande.

Valtakunnallista kalastuspäivää vietetään 24. toukokuuta.

Vi bekantade barn med fiske.

Vi jobbade för fiskvänligare vindkraft. Vi har delat information om havsvindkraftens effekter på fiskbestånden. Genom utlåtanden, träffar och möten har vi påverkat placeringen av vindkraftsparker för att minska effekterna för fisket och fiskbestånden.

Vi fortbildade. Nästan 500 personer deltog i de landsomfattande samt regionala fiskeriområdesdagarna. Också fiskeriområdenas verksamhetsledare har fortbildats under året.

Vi hade tiotusentals kundkontakter. På mässor och marknader träffade vi över 160 000 personer intresserade av fisk, fiske och våra fiskevatten.  

Vi nådde ut till över en miljon personer. Centralförbundet för Fiskerihushållning nådde över 1,1 miljon användare på Facebook och det populäraste inlägget 130 000 personer. Centralförbundets nätsidor hade över 300 000 besökare under året. Mediasynligheten fördubblades jämfört med tidigare år.

Kalastuksenvalvoja Vesa Liukkonen ja kalastusmestari Paavo Suominen merellä kalastusta valvomassa.

Vi utvecklade fiskeövervakningen.

Vi delade #faktaomfisk. Centralförbundet för Fiskerihushållning delade fakta om fisk via marknader, tryckalster och publikationer. Tusentals personer har fått information om inhemsk fisk, fiskanvändning, fiskhantering och fiskevård.

Vi tog fram information. Våra medlemsförbund tog fram regional information om fiskevatten och fiskbestånd i form av utredningar, provfisken och fisketillståndsförsäljning.

Vi synliggjorde vattenägandet. Vi berättade om delägarlag och vattenägande på mässor och via pressmeddelande. Att synliggöra vattenägande hör till Centralförbundet för Fiskerihushållnings basuppgifter.

Vi bistod i lagfrågor. Förbundets jurist, övriga anställda och medlemsförbunden bistod fiskeriområden, delägarlag, fiskare och fiskeövervakare runt om i Finland i tiotals fiskerelaterade lagärenden.