Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskare – de här lagändringarna träder i kraft 2024!

Kalastus liikuntaedun käyttökohteeksi

Övre åldersgränsen för skyldigheten att betala fiskevårdsavgift har höjts till 69 år

Den övre åldersgränsen för skyldigheten att betala fiskevårdsavgift har höjts från 64 år till 69 år. De som har fyllt 65 år senast den 31.12.2023 har rätt att även i fortsättningen bedriva fiske utan den statliga fiskevårdsavgiften. 

Betala din fiskevårdsavgift här

Hantera och avliva fisk eller kräftor sakenligt

I samband med stiftandet av lagen om djurvälfärd har man gjort en ändring i lagen om fiske gällande tillbakasläppandet av fisk och avlivning av fisk och kräftor.

Fisk som släpps tillbaka ska hanteras så varsamt som möjligt. Om fisken är skadad ska den avlivas före den släpps tillbaka.

Fisk som tas som fångst eller används som bete ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt med en lämplig metod. Avlivningen av fångstfisken kan skjutas upp om förhållandena försvårar avlivningen, eller om fångsten förvaras i en sump eller annan motsvarande anordning som lämpar sig för förvaring av fisk eller kräftor. Avlivningsskyldigheten gäller inte stora fångstmängder som fås på en gång.

Kräftor ska avlivas med en metod som gör att de dör så snabbt och smärtfritt som möjligt.

Läs mer här

Det allmänna knutavståndet i nät som används vid sikfiske i havsområdet höjs till 45 millimeter

Det allmänna knutavståndet i nät som används vid sikfiske i havsområdet har höjts från 43 millimeter till 45 millimeter.

Som undantag till detta gäller norr om breddgraden 64°00′N minst 27 millimeter och högst 30 millimeter eller minst 45 millimeter och mellan breddgraderna 64°00′N och 63°30′N minst 30 millimeter och högst 35 millimeter eller minst 45 millimeter.

I Kvarken (havsområdet mellan 63°30′N ja 62°30′N) träder förändringen dock i kraft först den 1.7.2024.

Ändringen gäller både kommersiella fiskare och fritidsfiskare och syftet är att förbättra tillståndet för vandringssikbestånden.

Se noggrannare i statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om fiske


Det blir obligatoriskt för fritidsfiskare att göra fångstanmälan för vissa fiskarter senare i år

Det har tillfogats en ny 62 a § i lag om fiske, som trädde i kraft den 1.1.2024. Enligt paragrafen ska alla 16 år fyllda fritidsfiskare göra en fångstanmälan om fångad fisk, om fiskeredskap som använts och om fångstområdet. Genom statsrådets förordning kommer det senare i år att ges detaljerade bestämmelser om vilka fiskarter och -bestånd anmälan ska göras om.

Fångstanmälan ska göras till Naturresursinstitutet och även fisk som släpps tillbaka ska anmälas. För ändamålet har man utvecklat Omakala-applikationen, som redan nu står till förfogande. Applikationen är gratis och kan laddas ner från Google Play och Apple App Store.

Läs mer

Skyldighet att anmäla fångster från kommersiellt fiske i inlandsvatten har ändrat

Enligt uppdaterad 90 § i lag om fiske är kommersiella fiskare skyldiga att journalföra det fiske de bedriver annanstans än på havsområdet och att minst en gång per kalenderår till NTM-centralen anmäla de fångster de har fångat eller de fångster som har fångats för deras räkning enligt fiskart, fångstområden, fiskefartygets registerbeteckning, landningsplatser för fångster samt de fångstredskap som använts vid fisket och den tid de använts för fångst. Anmälan ska också göras om kommersiellt fiske inte har bedrivits under kalenderåret i fråga.

Tidigare har fångstanmälan gjorts till Naturresursinsititutet.

Se noggrannare i lag om ändring av lagen om fiske

Kontrollen av kommersiellt havsfiske förnyas

Förordningen om ändring av kontrollsystemet för EU:s gemensamma fiskeripolitik har trätt i kraft den 9.1.2024. Ändringarna kommer att tillämpas stegvis och de flesta av dem kommer att synas i praktiken om två år. Övergångstiden för några ändringar är ännu längre. Vissa ändringar börjar dock tillämpliga genast 2024.

Omedelbart i januari trädde nya regler om användningen av AIS-utrustning (Automatic Identification System) i kraft för fartyg som är längre än 15 meter. Från och med juli ändras bestämmelserna om tillåtna avvikelser från den fångstuppskattning som ska registreras i loggboken.

Läs mer om dessa och övriga ändringar

Fiskutsättningar måste anmälas till utsättningsregistret – i fortsättningen straffbart att lämna anmälningarna ogjorda  

Lag om fiske ålägger utsättaren att anmäla fiskutsättningar till utsättningsregistret inom tre månader från utsättningstillfället. Från och med 2024 är det straffbart att låta bli att göra anmälningen. Anmälningsansvaret ligger hos uppdragsgivaren, det vill säga i praktiken den som beställer utsättningen eller betalar räkningen. Man kan också komma överens om att en annan instans, till exempel den som levererar eller förmedlar fisken, gör anmälningen. Ansvaret för att anmälningen blir gjord, ligger dock på uppdragsgivaren.

Läs mer om utsättningar