Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Strömmingsfisket får fortsätta

Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske enades om Östersjöns fiskekvoter för 2024 och det finska fisket och fiskförädlingen kan dra en lättnadens suck. Strömmingsfisket får fortsätta, men kvoterna skärs i Bottniska viken ner med 31 procent och i huvudbassängen med 43 procent. Huvudbassängens/Bottniska vikens laxkvot skärs ner med 15 procent, medan Finska kvotens laxkvot höjs med 7 procent.

Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske enades i Luxemburg den 24 oktober om Östersjöns fiskekvoter för 2024. Enligt Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah var förhandlingarna tuffa och de pågick in till småtimmarna. Ministern är ändå mycket nöjd med det ansvarsfulla beslutet.

”Beslutet ligger i linje med bästa tillgängliga vetenskapliga råd, principerna för EU:s gemensamma fiskeripolitik och Finlands mål. Det gläder mig särskilt att rådet har beslutat att det riktade fisket av strömming får fortsätta i enlighet med vetenskapliga råd. Enligt beslutet förutsätter förlängningen av det riktade kommersiella laxfisket i området mellan Skärgårdshavet och Kvarken att ICES gör en bedömning av Finlands och Sveriges tilläggsskyddsåtgärder samt att man får vetenskaplig rådgivning. Denna helhetslösning har stor betydelse för hela fiskerinäringen och den finländska matkulturen i allmänhet”, säger minister Essayah.”

Rejäl minskning av kvoterna

I Bottniska viken har strömmingsbeståndet varit på nedgång de senaste åren. Från Naturresursinstitutet har man dock under hösten fått uppmuntrande uppgifter om beståndets tillstånd och att strömmingarnas konditionsfaktor har förbättrats. Mot denna bakgrund beslutade rådet på grundval av vetenskapliga råd att minska strömmingskvoten i Bottniska viken med 31 procent, och dessutom åtog sig Finland och Sverige att förbjuda trålfiske i Bottenhavet 25.5–30.6.2024. Syftet med åtgärden är att freda strömmingen under dess lekvandring och skapa förutsättningar för en stor årsklass av strömming.

I centrala Östersjön och Finska viken minskades fiskekvoten för strömming med 43 procent och kvoten för vassbuk med 10 procent. Strömmingsbeståndet i dessa områden är svagt, och därför förbjöds trålfiske av strömming och vassbuk i centrala Östersjön och Finska viken våren 2024 som en extra åtgärd för att freda strömmingen under dess lekvandring. Dessutom kom man överens om att trålfiske ska förbjudas i centrala Östersjön, Finska viken, Skärgårdshavet och Ålands hav under en månad på våren för att freda strömmingen när den leker, på samma sätt som i Bottniska viken.

För laxen bes mer information

Laxkvoten för centrala Östersjön och Bottniska viken minskades med 15 procent till 53 967 laxar.  Dessutom begär kommissionen vetenskapligt råd från ICES om ytterligare regleringsåtgärder för laxfiske (både kommersiellt fiske och fritidsfiske) 2024. På basis av det råd som fåtts ska kommissionen före fiskesäsongens början lägga fram ett förslag som möjliggör att laxfisket kan fortsätta i Skärgårdshavet, Ålands hav, Bottenhavet och Kvarken. Genom tilläggsregleringen stärks skyddet av den värdefulla naturlaxen som anländer tidigt för att lekvandra. Sverige vidtar dessutom regionala åtgärder för att skydda det svaga laxbeståndet i Ljunga älv.

”I sin helhet är jag mycket nöjd med denna ansvarsfulla lösning som överensstämmer med Finlands mål. Det visar att vårt påverkansarbete har lyckats väl. Lösningen är i linje med de vetenskapliga råden och hjälper oss att på bästa möjliga sätt främja livskraftiga fiskbestånd och fiskerinäringens framtid”, säger minister Essayah.

Källa: Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 25.10.20023

Text: Tapio Gustafsson / Centralförbundet för Fiskerihushållning.
En mer omfattande artikel om ämnet kommer att publiceras i följande Fiskeritidskrift för Finland.