ARTIKKELI

Understöd för främjande av fiskerihushållningen finns att söka

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo

Understöd för främjande av fiskerihushållningen finns att söka från NTM-centraler från den 15.12.2020 fram till den 29.1.2021.

Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland beviljar specialunderstöd för projekt som främjar fiskeri och allmänna stöd till fiskeriområdesverksamhet.

Ansökningstid en för anslag år 2021 är 15.12.2020 – 29.1.2021.

Specialunderstöd för regionala utvecklings-, försöks-, utbildnings-, utrednings- och upplysningsprojekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.

Understöd kan sökas av samfund och företag med rättshandlingsförmåga.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2021:

  • åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fisk- och kräftbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel)
  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • fiskeövervakningen.

Vid beviljande av stöd beaktas projektets effekter, omfattning, innovativitet, lönsamhet och målgrupp.

Projekten kan också genomföras inom verksamhetsområdet för flera än en NTM-central. Ansökan riktas till den NTM-central inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

Understöden är prövningsbaserade och beviljas inom ramen för det disponibla medel jord- och skogsbruksministeriet angivit. NTM-centralen kan reservera en del av anslaget och dela ut det senare. Ansökningar som inkommer efter tidsfristen kan övervägas för att finansieras tilldelning om anslagssituationen så tillåter.

Läs mer.