Osakaskunnan tulot

Osakaskunta voi saada tuloja hallinnoimastaan yhteisestä vesialueesta usealla eri tavalla. Useimman osakaskunnan kohdalla tärkeimmän tulonlähteen muodostavat kalastusoikeuden luovuttamisesta (kalastusluvat, alueen vuokraaminen, pyydysyksikkömaksut) saatavat tulot. Osakaskunta voi saada tuloja myös keräämällä osakkailta maksuja tai myymällä yhteiseltä alueelta saatavia luonnontuotteita (soraa, metsää, ym.) tai aluetta (vesijättöä).

Osakaskunta voi hakea erilaisia tukia ja projektirahoitusta esimerkiksi vesialueen kunnostamiseen tai kalakantojen hoitoon. Osakaskunnan ei tarvitse hankkia yritys- ja yhteisötunnusta (y-tunnus) pankkiasiointia varten. Lisätietoa y-tunnuksesta löytyy Finanssivalvonnan sivustolta.

Osakaskunnan menot

Osakaskunnalle aiheutuu menoja mm. hallinnosta, kalastuksen järjestämisestä, kalastuksen valvonnasta, kalakantojen ja yhteisen alueen hoidosta sekä edunvalvontakuluista.

Talousarvio on yhteisön tavanomainen väline suunnitella tulojen ja menojen tasapainoa.

Varainhoito ja tilinpito

Osakaskunta on kirjanpitolain tarkoittama kirjanpitovelvollinen ja sen on noudatettava kirjanpitolain säännöksiä.

Tilintarkastus / toiminnantarkastus

Tilintarkastuslain mukaan suurimmalla osalla osakaskunnista ei ole tilintarkastusvelvollisuutta.

Yhdistyksille ja asunto-osakeyhtiöille tarkoitettu toiminnantarkastus on valtaosalle osakaskunnista järkevä vaihtoehto.

Verotus

Verotuksellisesti osakaskunta luokitellaan yhteisetuudeksi, joita verotetaan erillisinä verovelvollisina. Osakaskuntien tuloa verotetaan yhteisöverokannan mukaan. Jakoa ansio- ja pääomatuloihin ei tehdä, vaan verokanta on sama kaikille tuloille.

Osakkaan saamaa osuutta osakaskunnan tulosta, kuten voitto-osuudesta tai jäsenpalautuksesta ei pidetä hänen veronalaisena tulonaan.

Verotietoa saa Vero.fi sivustolta ja Verohallinnon neuvonnasta. Osakaskuntia koskevan, 17.8.2020 julkaistun, vero-ohjeen löytää Verohallinnon syventävistä ohjeista.