Search
Close this search box.

Osakaskuntien yhdistäminen

Osakaskuntien yhdistäminen suuremmiksi yksiköiksi voidaan toteuttaa yhdistämällä eri kiinteistörekisteriyksikköinä olevat vesialueet, jolloin saadaan aikaan suurempi yhtenäinen vesialue. Toteutetut yhdistämistoimitukset ovat osoittaneet, että toimiva yksikkökoko on tuhansien, mieluummin kymmenientuhansien hehtaarien laajuinen.

Osakaskuntien yhdistämisen hyödyt

Suurella osakaskunnalla on pientä paremmat mahdollisuudet hoitaa vesialuetta ja kalakantaa. Hallintokulut pienenevät suhteellisesti ja suuresta omistajajoukosta on helpompi löytää toimijoita hoitokuntaan.

Yhden suuren omistusyksikön arvo on korkeampi kuin monen pienen vesialueen. Kalastusmahdollisuudet laajenevat ja monipuolistuvat. Tämä vaikuttaa osakastilojen arvoon.

Kalastusmahdollisuuksien parantuessa kalastuslupien hinnoittelua voidaan monipuolistaa. Kalastuksesta osakaskunnan vesialueella voi lukea tästä.

Miten toimitaan?

Osakaskuntien yhdistäminen on monivaiheinen kokonaisuus joka kannattaa aloittaa laajalla tiedottamisella. Näin kaikki osakkaat saavat hyvissä ajoin tietoa hankkeen taustasta ja hyödyistä. Kalatalousneuvonnalta kannattaa kysyä apua prosessin läpiviemiseen.

Kun osakkaiden tuki yhdistämiselle löytyy, voidaan kutsua koolle osakaskunnan kokous, jossa tehdään päätös yhteisen alueen yhdistämisestä. Yhdistämisessä voi olla mukana useita osakaskuntia, joista jokainen tekee oman kokouspäätöksen. Päätökseen vaaditaan määräenemmistö. Päätösesityksen on saatava 2/3 äänimäärän kannatus. Äänestäneistä osakkaista 1/3 on tuettava esitystä.

Kokouspäätösten tultua lainvoimaisiksi, yhdistyvät osakaskunnat tekevät sopimuksen yhdistymisen ehdoista. Tämän jälkeen haetaan Maanmittauslaitokselta yhdistämistoimitusta, jonka myötä uusi osakaskunta syntyy. Kiinteistötoimitus ja sen vaiheet on esitetty Maanmittauslaitoksen sivuilla.

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Oletko vesienomistaja? – vastaa omistajakorvauksia koskevaan kyselyymme!

Kalatalouden Keskusliitto selvittää vuoden 2023 aikana maksettujen vesialueen omistajakorvausten käyttöä eri tarkoituksiin. Toivomme mahdollisimman monen osakaskunnan edustajan ja yksityisen vesialueen omistajan vastaavan kyselyyn, jotta saamme korvausten käytöstä ajan tasalla olevaa tutkittua tietoa. Kyselyn tulokset raportoidaan maa- ja metsätalousministeriölle sekä julkaistaan keskusliiton tiedotuskanavilla. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisistä vastauksista luovuteta tietoja eteenpäin.