Suomen vesialueet voidaan omistussuhteiden perusteella jakaa kolmeen ryhmään: yleiset vesialueet, jotka kuuluvat valtiolle, yhteiset vesialueet, joita hallinnoi osakaskunta ja yksityiset vesialueet.

Yhteinen vesialue on kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluva vesialue. Osakaskuntaan kuuluvat ne kiinteistöjen omistajat, joilla on osuus yhteiseen vesialueeseen. Osakaskunnan osakkaaksi pääsee saamalla omistukseensa kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen vesialueeseen. Tilalla voi myös olla osuus useampaan yhteiseen vesialueeseen. Osuudet yhteisiin ilmenevät Maanmittauslaitoksesta saatavasta kiinteistörekisteriotteesta.

Suomessa on yli 20 000 osakaskuntaa. Osakaskunta voi olla järjestäytynyt, jolloin osakaskunnalla on säännöt ja pidetään sääntöjen mukaisia kokouksia, tai järjestäytymätön, jolloin kokoonnutaan tarpeen mukaan kenen tahansa osakkaan kutsumana.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) hoitaa yhteisaluelain mukaisten osakaskuntien sääntöjen vahvistamisen kaikkien aluehallintovirastojen alueella, hakemus toimitetaan kirjaamon osoitteeseen Vaasaan. Osakaskuntien sääntöjen vahvistamista koskevan asian käsittelystä peritään 125 euron suoritemaksu.

Vesialueilla toimivien osakaskuntien toiminnan edistäminen on Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen keskeisiä tehtäviä.

Osakaskunta ja kalatalousalue

Osakaskunnalla on äänioikeus kalatalousalueen kokouksessa, jos osakaskunta ja sen vesialue on vähintään 50 hehtaarin kokonen. Osakaskunnan äänioikeutta käyttävä henkilö tarvitsee kirjallisen valtakirjan tai pöytäkirjanotteen, josta ilmenee edustajan nimi ja edustettava vesialue kiinteistörekisteritunnuksineen, jonka avulla alue on löydettävissä kiinteistörekisteristä.

Vesienomistajien äänimäärä kalatalousalueen kokouksessa on porrastettu niin, että alle 500 hehtaarin vesialue oikeuttaa yhteen ääneen, 500 – 1000 hehtaaria antaa kaksi ääntä ja yli 1000 hehtaaria kolme ääntä. Vaikka äänimäärä onkin porrastettu, äänimäärää käyttää aina yksi edustaja.

Yhteystietojen päivittäminen

Osakaskunnan on ilmoitettava Aluehallintovirastoon ja Maanmittauslaitokselle tiedot hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai toimitsijan ja hänen varamiehen nimestä ja heidän osoitteistaan. Ilmoitus Maanmittauslaitokselle tehdään sähköisen lomakkeen kautta.

Vesialueen omistajan on ilmoitettava kalatalousalueelle kalastuslain 84 § mukaiset tiedot.