Search
Close this search box.

Eläke- ja työttömyysturva

Kaupallisen kalastajan eläketurvasta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA). Kaupallinen kalastaja kuuluu pakollisen maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) piiriin, jos hänen vuotuinen työtulonsa on vähintään 4 288 euroa (vuonna 2023). Jos työpanos jää alle tämän alarajan, MYEL-vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena. Kalastuksen tulee olla ammattimaista eli kalastajaa verotetaan kalastustyöstä. Kalastustyön lisäksi MYEL-työtä on kalan käsittely, pyydysten valmistus ja korjaus sekä saaliin markkinointi. Maatalousyrittäjän eläkelain mukaista työtä on myös troolin tai nuottakunnan osakkaana tehty kalastustyö sekä osuudella kalastavat. Lakisääteisesti MYEL-vakuutetulla kalastajalla on myös automaattisesti MATA-työtapaturmavakuutus

MYEL-vakuutetut kaupalliset kalastajat katsotaan yrittäjiksi työttömyysturvalakia sovellettaessa. Huomattava osa ELY-keskuksen ylläpitämään kaupallisten rekisteriin kuuluvista henkilöistä ei kuulu tällä hetkellä MYEL-vakuutuksen piiriin. Heidän osaltaan ammattimainen kalastus muodostaa tavallisesti vain pienen osan kokonaisvuosiansioista ja työttömyysturva määräytyy heidän päätoimensa työttömyysturvaa koskevien säädösten mukaan.

Jos erilliset poikkeusehdot eivät täyty, syntyy oikeus työttömyyspäivärahaan yritystoiminnan oltua keskeytyksissä neljä kuukautta. MYEL-vakuutettu kaupallista kalastusta harjoittava henkilö on oikeutettu välittömään työttömyyspäivärahaan, jos hän
a) todisteellisesti lopettaa toimintansa, tai
b) todisteellisesti keskeyttää toimintansa ja täyttää jonkin poikkeusehdon, jonka perusteella neljän kuukauden rajoitusta ei sovelleta.

Poikkeusehdoista tärkein on yritystoiminnan kausiluonteisuus. Sääolosuhteista, kalastuksen säätelystä ja kalakannan esiintymisestä johtuva kalastuskausi on usein enintään 6 kuukautta, jolloin yritystoiminta täyttää tältä osin kausiluonteisuuden vaatimukset. Yhtäjaksoisen kalastuskauden sisäpuoliset lyhyet pyynnin keskeytymiset esimerkiksi sääolosuhteista johtuen kuuluvat yrittäjäriskiin.

Työssäoloehdon täyttävän kalastusyrittäjän työttömyysturva muodostuu peruspäivärahasta tai ansioon suhteutetusta päivärahasta riippuen siitä, kuuluuko hän SYT yrittäjäkassaan vai ei. Työssäoloehtoa täyttämättömällä kalastusyrittäjällä on oikeus työmarkkinatukeen.