Search
Close this search box.

Kalastuksen säätely

Kalastuksen säätely on tärkeä keino kalakantojen kestävyyden varmistamiseksi. Lähtökohtana on turvata kalojen luonnollinen lisääntyminen. Tämä voi joskus edellyttää pyyntimitan, rauhoitusajan tai rauhoitusalueen asettamista. Kovan kalastuspaineen kohteissa voi olla tarpeellista rajoittaa pyynnin määrää tai asettaa määräyksiä, jotka koskevat pyydysten rakenteita tai ominaisuuksia.

Kalastuslaki ja -asetus sisältävät rauhoitusaikoja ja pyyntimittoja, jotka koskevat koko maata.

ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluu päättää alueellisesti tarvittavista poikkeuksista lain tai asetuksen määräyksiin. Pyyntimittoja voidaan korottaa tai madaltaa 20 %. Kalatalousalue tai vesialueen omistaja voi tehdä ELY-keskukselle esityksen tarvittavista määräyksistä sähköisellä hakemuslomakkeella. Esitykset poikkeavista määräyksistä sisältyvät käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Suunnitelman voimassaoloaikana ilmenneen tarpeen vuoksi voidaan esityksiä tehdä myös erikseen.

Vesialueen omistaja päättää omien kalastuslupien ehdoista. Esimerkiksi osakaskunta voi määrätä, että sen myymän kalastusluvan nojalla noudatetaan laista tai asetuksesta ilmeneviä määräyksiä tiukempia määräyksiä. Pyyntimitta voi siis kalastusluvan ehdoissa olla korkeampi, kuin mitä asetus vaatii tai lupaan voi sisältyä kiintiö, jota saaliin määrä ei saa ylittää.