Search
Close this search box.

Kalatalousalueet

Kalatalousalueiden toiminta on alkanut vuonna 2019. Kalatalousalueita on muodostettu yhteensä 118. Toimialueet on muodostettu kalataloudellisesti riittävän suurista yhtenäisistä alueista. Alueita määriteltäessä otettiin huomioon kalastuksen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. ELY-keskukset ovat tehneet päätökset alueiden rajoista.

Kalatalousalueen toimintaa valvoo ELY-keskus, jonka alueella kalatalousalue pääasiallisesti sijaitsee. ELY-keskukselle tulee ilmoittaa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toiminnanjohtajan nimet sekä yhteystiedot.

Kalatalousalueen tehtävät

Kalatalousalueet toimivat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen yhteistoimintaelimenä ja niiden kuvaus ja tehtävät on määritelty kalastuslaissa (379/2015). Kalatalousalueiden keskeisin tehtävä on laatia alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tulee olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on kalatalousalueen toimintaa ohjaava asiakirja, jossa muun muassa linjataan kalastuksen järjestäminen ja kalaveden hoitotoimenpiteet kalatalousalueen toimialueella. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanoa valvoo ELY-keskus.
Kalatalousalueen tulee järjestää kalavarojen käyttö ja hoito hyväksytyn käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Viranomaisten on myös otettava toiminnassaan huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelman yleiset suuntaviivat.

Muita kalatalousalueen tehtäviä ovat jäsenten edunvalvonta, kalastuksenvalvonnan järjestäminen, hoitotoimenpiteiden ja kalastuksen seurantatietojen kerääminen sekä jakaa omistajakorvaukset vesialueen omistajille.

Kalatalousalueen jäsenet

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalue voi tehdä sitoumuksia sekä hankkia nimiinsä tai käytettäväkseen omaisuutta.

Kalatalousalueiden jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat (osakaskunta, yksityisveden omistaja tai kalaveden vuokraaja) sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa viiden vuoden välein luettelon valtakunnallisista kalastusalan järjestöistä.

Kalatalousalueen hallinto

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Edustajan kokoukseen voi lähettää tietyn vesialueen hehtaarimäärän omaavat osakaskunnat, riittävän suuren alueen vesialueen omistajat ja valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kokoukseen voidaan kutsua asiantuntijoita, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Rekisteröidyillä alueellisilla ympäristön- ja luonnonsuojeluyhdistyksillä sekä saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjillä on oikeus edustajaan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yleiskokouksen tehtäviä on muun muassa valita kalatalousalueelle hallitus sekä vahvistaa ehdotukset kalatalousalueen säännöistä sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmasta.

Hallituksen tehtäviä ovat muun muassa yleiskokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu, kalastuksenvalvontaan liittyvien tehtävien hoidon järjestäminen, käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluvien tehtävien toimeenpano ja tavoitteiden seuranta. Lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu kalatalousalueen toiminnanjohtajan nimittäminen. Hallitus voi siirtää tehtävänsä toiminnanjohtajalle lukuun ottamatta toiminnanjohtajan nimittämistä ja erottamista.

Toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallintoon kuuluu huolehtia kalatalousalueen kirjanpidosta ja varainhoidosta.

Kalatalousalueen rahoitus

Kalatalousalueiden toimintaa rahoitetaan valtion kalastonhoitomaksuvaroista maksettavista toiminta-avustuksista ja hankkeille myönnettävistä edistämismäärärahoista. Kalastuslain mukaisesti kalatalousalueet saavat rahoitusta myös alueelle jäävistä omistajakorvauksista sekä vesialueen omistajan sopimuksella siirrettävien kalastuslupien myynnistä.

Kalpa-työkalu

Kalatalousalueiden tietojärjestelmä Kalpa tarjoaa kalatalousalueen toiminnanjohtajalle pääsyn kiinteistötietoihin ja työkaluja käyttö- ja hoitosuunnitteluun. Lisätietoja Kalpa-järjestelmästä Ruokaviraston ohjeista: Kalpa lyhyestiKalpan käyttöoikeuksien hakeminen. Toiminnanjohtajan käyttöoikeudet kiinteistötietoihin haetaan hakulomakkeella KTJ-lupahakemus. Kalatalousalueiden yhteyshenkilöt ELY-keskuksissa: Kalatalousalueet ELY.