Kalastuksenvalvoja valvoo kalastusta.

Ainoastaan kalastuslain 12 luvun mukaiset kelpoisuusehdot täyttävä henkilö voi olla kalastuksenvalvoja. Kelpoisuusvaatimukset ovat oikeustoimikelpoisuus, rehellisyys ja luotettavuus, sopivuus tehtävään sekä kalastuksenvalvojan kokeen suorittaminen hyväksyttävällä tuloksella. Nämä ehdot täyttävä henkilö voidaan ELY-keskukselle osoitetusta hakemuksesta hyväksyä kalastuksenvalvojaksi. ELY-keskuksen myöntämä kalastuksenvalvojakortti ei kuitenkaan vielä riitä valtuutukseksi. Kalastuksenvalvoja tarvitsee valtuutuksen nimetylle toimialueelle. Valtakirjan voi antaa kalatalousalue, vesialueen omistaja tai ELY-keskus. Valtion vesialueilla Metsähallitus toimii omistajana.

Kalastuksenvalvojan koulutus ja koe

Kalastuksenvalvojan on osoitettava kokeella, että hän hallitsee kalastuksenvalvojan tehtäväalaan kuuluvat tiedot ja taidot. Kokeen kysymysten aiheina on muun muassa kalastuslaki (Finlex) ja kalastusasetus (Finlex). Kalastuksenvalvojan kokeeseen valmentavia koulutuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa eri paikkakunnilla. Koulutusten ajankohdista voi kysyä lähimmältä kalatalouskeskukselta. Näillä sivuilla ilmoitetaan myös tulevista koulutuksista. Omatoimisesti opiskeleva voi tiedustella kokeen suorittamismahdollisuudesta ELY-keskukselta. Omatoimiseen opiskeluun suositellaan Kalastuksenvalvojan opas -kirjaa.

Kalastuksenvalvojan valtuutus

Kalastusta saa valvoa ainoastaan sillä alueella, jota vesialueen omistajan, kalatalousalueen tai ELY-keskuksen valtuutus koskee. Kalastuksenvalvojan valtuuttaneen kalatalousalueen tai vesialueen omistajan tulee kahden kuukauden kuluessa ilmoittaa ELY-keskukselle kalastuksenvalvojan valtuutuksesta. Kalastuksenvalvojalla on oltava valvontatehtävässään mukanaan sekä ELY-keskukselta saatu kalastuksenvalvojan kortti että valtuutuksen todistava valtakirja tai pöytäkirjanote. Siniset tunnusmerkit tulee pitää näkyvillä vaatetukseen kiinnitettyinä.

Kalastuksenvalvojakoulutukset käynnistyvät syksyllä 2021

Ensimmäiset uuden lain mukaiset kalastuksenvalvojat hyväksyttiin alkuvuodesta 2012. Koetulos on voimassa 10 vuotta, minkä jälkeen kalastuksenvalvojan on osoitettava osaamisensa uudelleen ELY-keskuksen järjestämässä kokeessa. Kalastuksenvalvojaksi hyväksytty voi hakea hyväksymisen uusimista ja osallistua valvojan kokeeseen aikaisintaan vuotta ennen sen voimassaolon päättymistä tai vuoden kuluessa sen päättymisestä.

Kalatalouden Keskusliitto järjestää syksyn aikana yhteistyössä maakunnallisten neuvontajärjestöjen kanssa seuraavat kalastuksenvalvojien koulutustilaisuudet, joiden jälkeen on ELY-keskuksen järjestämä koetilaisuus. Lisää koulutuksia järjestetään vuoden vaihteen jälkeen.

Koulutus ja koe on tarkoitettu uusille kalastuksenvalvojaksi haluaville sekä niille kalastuksenvalvojille, joiden valvojaksi hyväksymisestä on pian kymmenen vuotta ja uhkana on valvontaoikeuden menettäminen. Koulutus ja koe ovat samat molemmille ryhmille.