Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kalastonhoitomaksuvarojen jako alueittain vuonna 2023

Kalastuksenvalvojat tarkistavat kalanpyydysten merkintöjä valvontaveneestä.

ELY-keskukset jakavat kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja eteenpäin omilla toimialueillaan. Mihin nuo varat ovat eri ELY-keskusten alueilla menneet?

Kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja oli vuonna 2023 käytettävissä valtakunnallisesti hieman edellistä vuotta vähemmän, yhteensä 10 175 000 euroa. Pohjois-Savon ELY-keskuksella oli näistä varoista jaettavana yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa Järvi-Suomen alueella, Varsinais-Suomen ELY-keskuksella 2,2 miljoonaa euroa ja Lapin ELY-keskuksella 1,1 miljoonaa euroa. Varoja myönnettiin hankeavustuksina erilaisille kalataloutta edistäville alueellisille hankkeille ja yleisavustuksina kalatalousaluetoimintaan sekä korvauksina vesialueiden omistajille.

Hankehaulla omat erityispainopisteensä

ELY-keskusten vuoden 2023 hankehaun erityispainopisteinä olivat kalastusharrastuksen edistäminen, kalakantojen ja kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen sekä kalastuksen valvonnan kehittäminen.

Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi kalataloutta edistäviin alueellisiin hankkeisiin vuonna 2023 yhteensä 854 121 euroa, mikä on 18 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan ELY-keskus rahoitti 180 hanketta. Suurin osa Järvi-Suomen vuoden 2023 hankeavustuksista kohdennettiin kalastuksen valvontaan, kalastusharrastuksen tukemiseen sekä kalakantojen ja kalastuksen tilan tutkimukseen ja seurantaan. Erityisesti viime mainittuun oli mennyt merkittävä osa varoista. Kysyttäessä asiaa ELY-keskuksesta sille löytyy looginen selitys.

– Selvitykset olisi oikeastaan oikea sanamuoto. Järvi-Suomen alueella kalastusalueilla ja kalatalousalueilla on pitkä historia alueensa kalakantoja koskevien selvitysten teossa. Muiden ELY-keskusten alueella ei vastaavaa historiaa aivan samassa muodossa ole, kertoo kalastusbiologi Hannu Salo, Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Toinen Järvi-Suomen alueen erikoisuus näyttäisivät olevan istutukset, joihin ei muilla alueilla rahaa ole jaettu. Salon mukaan vuosi 2023 oli istutusten suhteen poikkeus. Silloin tehtiin kunnostettuihin kohteisiin jotain mätirasia- ja poikasistutuksia.

ELY-keskuksen myöntämien alueellisten hankeavustusten kohdentuminen erityyppisiin hankkeisiin vuonna 2023.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella varoja on jaettu eniten kalastuksenvalvontaa ja kalastusharrastusta edistäville hankkeille.

– Lapsille ja nuorille järjestetyt kalastuspäivät ovat alueella suosittuja ja niitä on pyritty tukemaan, toteaa johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, ja jatkaa samaan hengenvetoon, että kalastuksenvalvontaa pidetään alueella myös erittäin tärkeänä toimintana ja sen riittävyys on haluttu varmistaa.

Varsinais-Suomen poikkeavuus grafiikassa on kunnostukset, johon löytyy Koivurinnan mukaan selitys alueen aktiivisesta jokitalkkaritoiminnasta, joka pitää kunnostustoiminnan lisäksi sisällään muun muassa lasten kalastusharrastuksen ja kalastuksenvalvonnan eteen tehtävää työtä.

Lapin ELY-keskuksen alueen hankejaossa nousee selvänä piikkinä esille tiedotus. Tehdäänkö Lapissa siis muita alueita enemmän viestintää?

– Ei se aivan noin ole, sanoo Lapin ELY-Keskuksen kalatalousasiantuntija Janne Narkiniemi. Hänen mukaansa kyse on ennemmin kalastusharrastusta ja kalastuksenvalvontaa tukevasta viestinnästä. Monissa hankkeissa viestintä on isossa roolissa, jatkaa Narkiniemi. Ja niinhän se on. Kalastuksenvalvojan rooli asiakkaita eli kalastajia kohdatessa on usein viestiä voimassa olevista määräyksistä.

Kalatalousaluetoiminta saa tukea

ELY-keskukset jakoivat kalatalousaluetoiminnan tukemiseksi yhteensä 1 480 000 euroa vuonna 2023. Kunkin kalatalousalueen saama toiminta-avustus määräytyy maa- ja metsätalousministeriön asetuksen laskentaperusteiden mukaisesti. Järvi-Suomen 55 kalatalousalueelle myönnettiin yhteensä 649 255 euroa yleisavustuksina kalatalousaluetoimintaan. Yksittäisen kalatalousalueen saaman toiminta-avustuksen keskiarvo oli Järvi-Suomessa 11 805 euroa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen 36 kalatalousaluetta saivat jaettavakseen 468 216 euroa ja Lapin ELY-keskuksen alueella jaettavaksi tuli 362 529 euroa 27 kalatalousalueen kesken.

Selvitystutkimus määrittää omistajakorvaukset

Valtakunnallisista kalastonhoitomaksuvaroista noin 36 % kohdennetaan kalavesien omistajille maksettaviin korvauksiin. Korvausvarojen jakoperusteena on kalastuslain mukaisesti viehekalastusrasitus, joka on selvitetty Luonnonvarakeskuksen tekemässä Viehekalastusrasitus kalatalousalueilla -tutkimuksessa. ELY-keskus myöntää varat kalatalousalueille, jotka jakavat korvaukset edelleen alueensa vesialueiden omistajille. Kalatalousalueet puolestaan vastaavat viehekalastusrasituksen määrittämisestä omalla alueellaan. Vuonna 2023 omistajakorvausten kokonaissumma oli 3 000 000 euroa. Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella omistajakorvauksia jaettiin 1 368 000 euroa, Varsinais-Suomessa 1 227 000 euroa ja Lapissa 405 000 euroa.

Vuoden 2024 hanke- ja yleisavustusten painopisteet:               

  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano: kalakantojen ja kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen
  • kalastuksen valvonnan kehittäminen

Lisätietoja kalatalouden edistämisavustuksista ELY-keskuksen verkkosivuilta kohdasta Avustukset kalatalouden edistämiseen.

Kirjoituksen lähteenä ovat olleet Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikön tiedotuslehti Uutisrysä 1/2024 ja kirjoituksessa mainittujen asiantuntijoiden haastattelut.

Kirjoitus on julkaistu Suomen Kalastuslehdessä 4/2024.

Teksti ja kuvat Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto

Tilaa Suomen Kalastuslehti itsellesi tästä